Motion B:1 - Komplettering av bommar

Motionärer: Kristina Smeds, Saida Sulaiman, Gunilla Falas m fl
Antal motionärer:  53
Inlämnad av: Charlotte Steen
Inlämnad motion (komplett): Motion B:1

A - Motion:

Bakgrund

Föreningen har under lång tid haft problem med permanent uppställda bommar. Ett problem som kulminerade i att några lekande barn höll på att bli överkörda av en bil som passerade (kom från infarten vid Kaskögatan) i mycket hög hastighet. Händelsen anmäldes till styrelsen

(För detaljer se: Permanent uppställda bommar och Porkalen nr 4 2010, sid 4 under ”Insändare!”).

Problemen kvarstår dock och vid en kontroll 2011-03-10 var samtliga bommar permanent uppställda.

(För detaljer se: Fortsatt uppställda bommar)

Vilka anledningarna är till att bommarna står öppna (ex. bristfälligt underhåll/reparation, uppställd av boende eller entreprenörer med egen huvudnyckel eller uppställd av föreningens själva) är inte av primärt intresse utan just möjligheten att ställa dem i permanent uppställt läge.

Styrelsen genomför förbättringar

Styrelsen monterar för närvarande en ny bom vid uppfarten från Sveaborgsgatan (varvid de två tidigare ”inre” bommarna vid hus 1 resp. hus 13 kan tas bort) och enligt uppgift är denna bom självstängande efter ca 1 minut. Detta är mycket bra och bör, givet att bommen kan uppnå hög driftsäkerhet, minska problemen betydligt.

Dock finns bl a problemen med bommen vid Kaskögatan kvar och måste lösas.

Motionärerna föreslår därför att ett antal kompletteringar görs.


1)
Yrkande

Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:

  • att styrelsen i första hand undersöker möjligheten att svetsa igen bommen på Kaskögatan så att föreningen endast nyttjar bommen vid Sveaborgsgatan
  • att, om åtgärd i ovan punkt ej är möjlig att genomföra, bommen på Kaskögatan ändras så att den får självstängning lika bommen vid Sveaborgsgatan
  • att bom/bommar förses med skylt som anger att de skall hållas stängda och uppmaning att göra felanmälan om bommen är ur funktion
  • att styrelsen tecknar erforderliga skötsel-, underhålls- och jouravtal för att säkerställa en så hög driftsäkerhet som möjligt

1)Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman för beslut. Motionen saknar frågor varför styrelsen varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Akalla 2011-03-10

B - I Porkalen nr2 2011 tryckt motion (OBS! Avviker mot originaltexten!):

C - Styrelsens kommentarer:

D - Motionärernas slutkommentarer:

D0 - Allmänt:

Motionen återgiven i Porkalen avviker från originaltexten.

För mer info se särskild artikel.

D1 - Del 1:

Styrelsens kommentarer:

  1. Framför endast ekonomiska hinder för att ej omgående byta bommen på Kaskögatan. Detta är ej acceptabelt då lekande barn varit nära att bli överkörda. Snarast möjliga åtgärd krävs.

Frågan "Skall något barn behöva bli överkört innan några åtgärder vidtages?" har tidigare ställts till styrelsen och tål att upprepas.

Motionen saknar frågor och kraven i motionen är ej uppfyllda och därför är styrelsens förslag till beslut ("att motionen skall anses besvard") ogiltigt.

De 53 motionärerna föreslår att stämman beslutar i enlighet med lagd motion.

D2 - Del 2:

Styrelsen vägrar fortfarande envist att inse motionens allvar. Mot bakgrund av tidigare olyckstillbud är detta att beteckna som såväl djupt beklagligt som häpnadsväckande.

E - Styrelsens "slutbetyg":

Slutbetyg: Icke godkänt