Motion B:2 - Ny belysning - orienteringstavlor

Motionärer: Margareta Fernström, Per Åkerholm, Lars Johansson m fl
Antal motionärer:  56
Inlämnad av: Arne Eriksson
Inlämnad motion (komplett): Motion B:2

A - Motion:

Bakgrund

I oktober 2010 tillskrev en av undertecknade motionärer styrelsen och dels informerade om problemen med belysningen av orienteringstavlorna och dels framlade ett förslag som utöver att ge mycket hög driftsäkerhet och funktion även skulle medföra betydligt lägre kostnader för föreningen. Att förslaget var lätt att införa (enbart byte av själva armaturen erfordrades) var ytterligare en fördel.

Styrelsen har dock varken åtgärdat belysningen (helt ur funktion sedan flera år tillbaka) eller på något sätt tagit kontakt med förslagsställaren varför tidigare lagt förslag nu återkommer i motionsform.

Obesvarad skrivelse, tillställd styrelsen 2010-10-20

1) Yrkande

Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:

  • att belysningsarmaturerna till föreningens två orienteringstavlor byts, i enlighet med förslag tillställt styrelsen 2010-10-20, till sådana som nyttjar LED-teknik. Detta för att dels säkerställa funktionen och dels ge lägre kostnader för föreningen.

1)Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman för beslut. Motionen saknar frågor varför styrelsen varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Akalla 2011-03-08

B - I Porkalen nr2 2011 tryckt motion (OBS! Avviker mot originaltexten!):

C - Styrelsens kommentarer:

D - Motionärernas slutkommentarer:

D0 - Allmänt:

Motionen återgiven i Porkalen avviker från originaltexten.

För mer info se särskild artikel.

D1 - Del 1:

Styrelsens kommentarer:

  1. Bekräftar de fel/brister som visas i motionen.
  2. Motionen gäller dock byte av armaturer (till LED-typ) ej eventuellt byte av orienteringstavlor.
  3. Att byta orienteringstavlor på det sätt styrelsen anger medför betydande nackdelar. [*]

Kraven i motionen är ej uppfyllda varför de 56 motionärerna föreslår att stämman beslutar i enlighet med lagd motion.

[*]: Detta kommer enkelt och tydligt att visas på föreningsstämman.

D2 - Del 2:

Att byta orienteringstavlor på det sätt styrelsen anger medför betydande nackdelar:

  • minskad synbarhet (särskilt vid vinter med snö/is)
  • ökade kostnader (anskaffning)
  • ökade utrymmeskrav
  • ökad risk för klotter, sabotage = ökade driftskostnader

Dessutom bör nämnas att styrelsen på intet sätt motiverar varför eller hur bytet skall ske. Ändock vill den ha stämmans godkännande. Detta är inte ett seriöst agerande!

E - Styrelsens "slutbetyg":

Att styrelsen på detta lättvindliga sätt och helt utan motiveringar "avfärdar" ett mycket detaljerat och omfattande förslag från en enskild föreningsmedlem är i sig klandervärt. Att den dessutom önskar få godkännande för ett eget förslag som (i motsats till lagd motion) är helt utan detaljer och saknar dessutom helt motiv, påvisar en arrogans av betydande mått.

Slutbetyg: Icke godkänt