Motion B:3 - Efterlyses - Kvalitetshöjning av städning

Motionärer: Gunilla Lundqvist, Vilma Bodi, Agneta Rönnemark m fl
Antal motionärer:  54
Inlämnad av: Ulla Sjöberg
Inlämnad motion (komplett): Motion B:3

A - Motion:

Bakgrund

Under förra året genomförde styrelsen ett byte av städbolag a), som skäl framfördes kostnadsbesparingar b). Tämligen snart efter bytet kunde noteras en markant sänkning av städkvalitén, något som blivit ännu tydligare därefter. Resultatet har blivit en kraftigt ökad nedsmutsning i allmänna utrymmen (entréer, trapphus, källargångar och tvättstugor) vilket sänker boendemiljön för föreningens samtliga medlemmar. 

a)Nytt städbolag: Kastri AB, Org. nummer: 556385-2648, Styrelseledamot: Soulas, Anastasios.

b)Det bör noteras att om alltför stor fokus läggs på att söka få lägsta pris på städningen detta kan resultera i att städningen istället blir dyrare. Detta om sänkningen av faktiskt utförd städning sjunker i större grad än anbudssumman. Talesättet ”Att köpa billigt är att köpa dyrt.” kan alltså möjligen även vara tillämpligt här.

Exempel på noterade kvalitetsbrister

Nedan, icke heltäckande, förteckning visar några av de brister i städningen som kunnat noteras.

 

Våttorkning

Efter våttorkning av golv har städare gått ut på ännu våta golvet och klivit fram och tillbaka för fläckborttagning (borde gjorts före och inte efter våttorkningen av golvet). I entréer torkas ej golvet av ända till väggen (särskilt vid radiatorer) med kraftig nedsmutsning som följd.

Sopnedkast

Tycks rengöras alltför sällan och på en del ställen är ytorna runt sopnedkasten kraftigt nedsmutsade.

Skrapmattor

Tas ej upp och rengöres korrekt. Utöver att mattorna är kraftigt nedsmutsade fylls även ”nedsänkningen” mattorna ligger i med skräp

Tvättstugor

Mycket tydlig försämring och kraftigt nedsmutsade golv. Sju (7) av föreningens tio (10) tvättstugor har s.k. friktionsgolv (Höganäs Keradur/Technica) där utöver särskilda städ-instruktioner från tillverkaren även särskild städ- alt. skurmaskin erfordras. Detta följdes noggrant av föregående städbolag men kan, givet aktuell grava nedsmutsning, ej längre vara fallet.

Kommunikation

Att städbolaget (se not a) ovan) har uttalade svårigheter att kommunicera skriftligt framgår tydligt av den, i entréerna, uppsatta informationen. Städbolaget informerar dessutom på sin webbsida (www.kastristad.se) att ”Har redovisat vinst sedan start” vilket ej stämmer med inlämnade årsredovisningar. Flera av de senaste 5 åren har företaget gått med förlust ej vinst!

Städfrekvens

Tidpunkten för städningen har bitvis varierat och ej stämt med uppsatta städscheman. En del boende har tyckt sig även notera att vissa städningar helt har ”fallit bort”. Se även not b) ovan.

 

1) Yrkande

Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:

  • att styrelsen föreläggs att söka höja (läs: återställa) städkvalitén så att boendemiljön för föreningens medlemmar ej påverkas negativt. Detta kan kräva nytt städavtal/städbolag.

1)Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman för beslut. Motionen saknar frågor varför styrelsen varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Akalla 2011-03-10

B - I Porkalen nr2 2011 tryckt motion (OBS! Avviker mot originaltexten!):

C - Styrelsens kommentarer:

D - Motionärernas slutkommentarer:

D0 - Allmänt:

Motionen återgiven i Porkalen avviker från originaltexten.

För mer info se särskild artikel.

D1 - Del 1:

Styrelsens kommentarer:

  1. Är påståenden utan stöd av fakta. [*]

Motionen saknar frågor och kraven i motionen är ej uppfyllda och därför är styrelsens förslag till beslut ("att motionen skall anses besvarad") ogiltigt.

De 54 motionärerna föreslår att stämman beslutar i enlighet med lagd motion.

[*]: Detta kommer enkelt och tydligt att visas på föreningsstämman.

D2 - Del 2:

Styrelsen vägrar att på något sätt bemöta de detaljerade exempel på bristande städning som framförs i motionen.

Istället framför styrelsen helt ostyrkta och generella påståenden som t.ex. att medlemmarna "med några få undantag" är nöjda med städningen. Detta svar antyder en tämligen låg intelligens ty motionen i sig visar tydligt  (läs: bevisar) genom det stora antalet motionärer (54) att missnöjet med städningen är mycket utbrett och omfattande. Styrelsens påstående är alltså direkt felaktigt!

Styrelsens kommentarer är dessutom bitvis ”virriga” och tycks delvis sakna koppling till motionen.

E - Styrelsens "slutbetyg:"

Slutbetyg: Icke godkänt