Motion C:1 - Luftvärmepump - frånluftsfläktar

Motionärer: Sigurd Eliasson, Kristina Smeds, Gina Trollgren m fl
Antal motionärer:  6
Inlämnad av: Arne Eriksson
Inlämnad motion (komplett): Motion C:1

A - Motion:

Bakgrund

Brf Porkalas lägenheter har ett ventilationssystem med passiv tilluft (tas in via tilluftsdon vid fönsterna) och aktiv frånluft (via injusterade frånluftsdon och frånluftsfläktar x) (FF nedan) på taken). Vintertid värms stora luftmängder upp för att slutligen blåsas ut via FF. Detta medför stora s.k. ventilationsförluster. Genom att förse FF med frånluftsvärmepumpar (FLVP nedan) kan större delen (ofta mer än 60 %) av energin i frånluften återvinnas med betydande kostnadsminskningar som följd. FF på höghusen är särskilt lämpliga då de dels är tämligen få (5 st) men stora och dels är avstånden till närmaste undercentral (finns i hus 14, 16 och 18) korta. Dessutom finns i varje höghus två (2) värmesystem (VS nedan). VS1 som besörjer radiatorsystem och VS2 som betjänar tilluftsaggregat (ventilation i hisshallar, garage och lokaler).

x) FF X:1 (X=14,...,18); Fabrikat: Ziehl ebm; Typ: MXAC 56A 1420.

Ventilationsförluster – höghusen (förenklat exempel)

Det totala injusterade frånluftsflödet från lägenheterna i hus 14 – 18 är betydande (37.440 m³/h) a). Totala energin som krävs för att värma aktuell luftmängd med i medeltal 20 grader under fem vintermånader (mild vinter antages) överstiger 1 GWh b) - d). Om 60 % av denna energi återvinnes med FLVP blir kostnadsminskningarna stora ( > 400.000 kr/år) e).
 

a)Ett våningsplan med 4 st 2:or och 4:st 3:or har ett totalt grundflöde av 8*(60 + 30) = 720 m³/h. Totalt har de fem (5) höghusen 52 st ”lägenhetsvåningsplan” vilket ger ett totalt grundflöde av 52*720 = 37.440 m³/h.

b)För luft nyttjas: Densitet (0º C, 1,013 bar) = 1,293 [kg/m3] och Specifik värmekapacitet (0º C) = 1,00 [kJ/kg·K].

c)Energin för att värma 1 m³ luft 20 grader = 1,293 * 1,00 * 20 = 25,86 kJ. För det totala grundflödet, under en (1) timme, erfordras 37.440 * 25,86 = 968,2 MJ = 968,2*(1000/3600) kWh = 268,9 kWh.

d)Totala energin som erfordras för att värma grundflödet 20 grader under fem vintermånader (nov – mars) blir alltså:
150 * 24 * 286,9 /1000 = 1033 MWh.

e)Antages 60 % verkningsgrad för FLVP och ett energipris av 700 kr/MWh blir kostnadsminskningarna 700*1033*0,6=434 kkr/år.

1) Yrkande

Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:

  • att en öppen upphandling av en förstudie, från sakkunniga VVS-konsulter, gällande montering av FLVP på lägenhetsfrånluftsfläktarna i hus 14-18 genomföres snarast möjligt med målet att vara färdigställd senast 6 (sex) månader efter föreningsstämman. Studien skall vara sådan att den kan nyttjas vid en eventuellt kommande projektering.
  • att förstudien görs tillgänglig (ex. via föreningskontoret) till alla föreningsmedlemmar som önskar ta del av denna.

1)Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman för beslut. Motionen saknar frågor varför styrelsen varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Akalla 2011-03-09

B - I Porkalen nr2 2011 tryckt motion (OBS! Avviker mot originaltexten!):

C - Styrelsens kommentarer:

D - Motionärernas slutkommentarer:

D0 - Allmänt:

Motionen återgiven i Porkalen avviker från originaltexten.

För mer info se särskild artikel.

D1 - Del 1:

Styrelsens kommentarer:

  1. Har inget i sak att invända mot framfört förslag.
  2. Endast ekonomiska hinder etc framförs

Förslaget kan ge möjlighet till minskade driftkostnader med närmare 500.000 kr/år.
Kostnaden för förstudien kan alltså rimligen tjänas in (flera gånger om) på ett år.

Om detta ej undersöks, snarast möjligt, kan föreningen gå miste om MYCKET stora belopp i besparingar.

Motionen saknar frågor och kraven i motionen är ej uppfyllda och därför är styrelsens förslag till beslut ("att motionen skall anses besvard") ogiltigt.

De 6 motionärerna föreslår att stämman beslutar i enlighet med lagd motion.

D2 - Del 2:

Styrelsens totala avsaknad av relevanta kommentarer är mycket tydlig. De tycks på intet sätt ha satt sig in i sakfrågan utan framför enbart irrelevanta synpunkter. Att ej agera kan många gånger bli mycket dyrare än att göra det. Detta ärende är ett sådant där kostnaderna för föreningen, genom styrelsens uttalade passivitet, framöver kan bli betydande!

E - Styrelsens "slutbetyg":

Slutbetyg: Icke godkänt