Motion C:2 - Otillbörlig begäran om tillträde till lägenhet

Motionärer: Camilla Svensson, Margaretha Fernström, Susanne Andersson m fl
Antal motionärer:  54
Inlämnad av: Ulla Sjöberg
Inlämnad motion (komplett): Motion C:2

A - Motion:

Bakgrund

Föreningen kan, bl a för att uppfylla sitt underhållsansvar, behöva begära tillträde till föreningens lägenheter. Detta är en rättighet som tydlig framgår av såväl gällande lagstiftning a) och stadgar b). Bostadsrättslagen anger b):

”Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 12 a §.” 

Dock står ett mycket tydligt begränsning i denna rättighet i sista delen av samma stycke:

Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.”

a) Bostadsrättslagen [SFS 1991:614] 7 kap § 13.

b) § 43. Är direkt ”inklistrad” från gällande lag a) dock utan att någon som helst källa anges. För mer info se: Föreningens stadgar - TOC

Exempel på otillbörlig begäran

I ett flertal aktuella fall har styrelsen, via entreprenören, framfört klart otillbörliga begäran om tillträde till lägenheter vilket medfört betydande besvär för föreningens medlemmar och alltså även strider mot kraven i Bostadsrättslagen. Några få men tydliga exempel ges nedan.

Avloppsrensning

Tillträde begärdes hel dag (07.45 – 15.00). Lägenheterna I föreningen av ett fåtal mycket lika typer. Arbetet i lägenheterna tog normalt mindre än 10 minuter. Vid närmast föregående avloppsrensning (mars 2002) aviserades fm alt. em och detta fungerade väl.

Rensning av ventilationskanaler

Tillträde begärdes hel dag (07.30 – 16.30). Detta även i låghus med endast 12 alt 8 lägenheter och endast en frånluftsfläkt (FF X:1 (X=3,4,10,11); Fabrikat: Ziehl ebm; Typ: MXRC 40 M 1370). Detta är helt obefogat då arbetet maximalt bör ta ett par timmar i dessa hus. Vid tidigare ventilationsarbeten (ex. OVK) aviserades fm alt em och detta fungerade väl.

Injustering av ventilation

På samma sätt som för rensning av ventilationskanaler begärdes tillträde, även i föreningens låghus, en hel dag. Även detta måste anses helt obefogat.

1) Yrkande

Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:

 • att styrelsen föreläggs att nogsamt tillse att begäran om tillträde till lägenhet görs, så långt som möjligt, för maximalt 4 timmar (fm alt. em). Detta dels för att undvika onödigt besvär 2) för föreningens medlemmar och dels för att uppfylla Bostadsrättslagens krav.

1)Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman för beslut. Motionen saknar frågor varför styrelsen varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

2)Fler kan vid ”halvdagsavisering” ta kompledigt etc och undvika att lämna ifrån sig lägenhetsnyckeln (något som sänker/tar bort försäkringsskyddet vid eventuell skada/stöld). Andelen lägenheter som blir tillgängliga bör även öka vilket även gynnar entreprenören. Att entreprenören möjligen tvingas arbeta mer strukturerat är även detta en fördel.

Akalla 2011-03-09

A1 - Tillägg 110408 

Av nedan uppgifter, just erhållna från en av föreningens medlemmar i ett av höghusen, framgår mycket tydligt de brister som ovan motion för fram.

 1. Aviseringen av lägenheten för rengörning av ventilationskanaler samt injustering av ventilation gjordes med begäran om tillträde tre (3) hela dagar 07.30 - 16.30 d.v.s. totalt 27 timmar.
 2. Besök 1 (110328): Begärd tillträdestid: 9 timmar. Nyttjad tid: 10 min.
 3. Besök 2 (110404): Begärd tillträdestid: 9 timmar. Nyttjad tid: 29 min (effektiv tid < 15 min).
 4. Besök 3 (110406): Begärd tillträdestid: 9 timmar. Nyttjad tid: 0 min. Kom alltså ej!
 5. Totalt begärdes alltså tillträde under 27 timmar men endast 39 min nyttjades (2.4 %).

Det bör här särskilt noteras att arbetena är mycket likartade från lgh till lgh vilket rimligen starkt borde ha underlättat planeringen av arbetet. Bl a kan nämnas:

 • I höghusen finns t ex i varje lgh endast två (2) frånluftskanaler och två (2) frånluftsdon att rengöra resp. injustera oavsett antal rum i lgh.
 • Endast ett mindre antal lgh är anslutna till en och samma ventilationskanal (gäller både kök och badrum).
 • Ytterligare separering av de olika delarna av ventilationssystemet fås genom en tämligen stor mängd injusteringsspjäll.

Det finns alltså mycket goda möjligheter att dela upp arbetet i mindre block. Detta tycks dock på intet sätt ha fått återverkan vad gäller begäran om tillträde till lägenheterna.

Att på ovan sätt begära tillträde för ett antal heldagar (och i något fall inte ens komma) för arbete som endast tar några få minuter att utföra är allt annat än skäligt. Kraven som framförs, av ett stort antal föreningsmedlemmar, i aktuell motion bekräftas alltså mer än väl av uppgifterna i detta exempel.

B - I Porkalen nr2 2011 tryckt motion (OBS! Avviker mot originaltexten!):

C - Styrelsens kommentarer:

D - Motionärernas slutkommentarer:

D0 - Allmänt:

Motionen återgiven i Porkalen avviker från originaltexten.

För mer info se särskild artikel.

D1 - Del 1:

Styrelsens kommentarer:

 1. Undviker helt kärnfrågan:
  Sättet föreningen aviserar de enskilda lägenheterna medför onödigt stora olägenheter och följer därför ej Bostadsrättslagen.
 2. Styrelsens passivitet mot entreprenörerna är mycket tydlig och förklarar missförhållandena väl.
 3. Stämmer ej med aviseringsunderlaget.
  Den möjlighet att "byta till annan tid" etc som anges är en efterhandskonstruktion (läs:direkt lögn).
  Inget av det styrelsen framför hindrar genomförandet av förslaget. Detta styrks även av att exakt lika entreprenader (OVK, avloppsrensning) kunnat utföras mycket väl med halvdagsaviseringar.

Motionen saknar frågor och kraven i motionen är ej uppfyllda och därför är styrelsens förslag till beslut ("att motionen skall anses besvard") ogiltigt.

De 54 motionärerna föreslår att stämman beslutar i enlighet med lagd motion.

D2 - Del 2:

Detta är återigen en motion där detaljerade och väldokumenterade brister synliggörs. Styrelsen väljer dock, på välkänt maner, att rygga ansvar och kommer med såväl irrelevanta som felaktiga kommentarer. Att styrelsens agerande dessutom ej följer Bostadsrättslagen borde vara skäl till förändring i sig själv!

E - Styrelsens "slutbetyg":

Slutbetyg: Icke godkänt