Motion C:3 - Komplettering av porttelefonsystem

Motionärer: Kathy Kazemi, Saida Sulaiman, Mona Uppström m fl
Antal motionärer:  53
Inlämnad av: Arne Eriksson
Inlämnad motion (komplett): Motion C:3

A - Motion:

Bakgrund

Då föreningens porttelefoner nyttjas får den uppringda parten idag ingen nummerpresentation. Detta medför betydande nackdelar bl a för de som önskar filtrera bort ”hemliga nummer” eftersom de då ej kan nyttja sin egen porttelefon. För en del kan det även kännas tryggare att kunna se den uppringda partens nummer.

Från styrelsen har information erhållits om att det f n nyttjas två (2) olika telefonnummer till porttelefonerna. Förslaget som presenterar i denna motion fungerar dock för godtyckligt antal telefonnummer.

Förslag

För att kunna möjliggöra både nyttjande av sin egen porttelefon och bortfiltrering av ”hemliga nummer” föreslås följande smärre kompletterande åtgärder:

  • Kontakta den telefonoperatör som nyttjas för porttelefonsystemet och tillse att de kopplar in nummerpresentationen för aktuella abonnemang. a), b)
  • Meddela samtliga boende (ex. via ”Låt stå” information i Porkalen) vilka nummer som nyttjas för porttelefonerna. c)

a) Antalet telefonnummer som porttelefonsystemet nyttjar (f n två (2) st) saknar i sig betydelse eftersom endast ett nyttjas för ett givet samtal.

b) För mer komplexa system (ex. PBX) kan även virtuella nummer nyttjas som i sig kan vara unika men skilda från abonnemangets nummer.

c) Dessa kan då lägga in aktuella nummer i sina telefoners nummerlistor (ex. som ”Brf Porkala 1”, ”Brf Porkala 2”, ..). När de blir uppringda via porttelefonen kan de då få en tydlig info om detta. Om det är ”Brf Porkala 1” eller ”Brf Porkala 2” etc som nyttjas saknar helt betydelse.

Kontakt med tillverkaren av telefonsystemet, Aptus Elektronik AB, har tagits och de har dels informerat om att ingen ändring av deras system erfordras och dels bekräftat ovan förslag.

1) Yrkande

Undertecknade motionärer förelägger årsstämman följande yrkande:

  • att styrelsen föreläggs att snarast möjligt, dock senast tre (3) månader efter föreningsstämman, genomföra i motionen föreslagen komplettering av porttelefonsystemet.

1)Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman för beslut. Motionen saknar frågor varför styrelsen varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Akalla 2011-03-10

B - I Porkalen nr2 2011 tryckt motion (OBS! Avviker mot originaltexten!):

C - Styrelsens kommentarer:

D - Motionärernas slutkommentarer:

D0 - Allmänt:

Motionen återgiven i Porkalen avviker från originaltexten.

För mer info se särskild artikel.

D1 - Del 1:

Styrelsens kommentarer:

  1. Missar helt kärnfrågan.
  2. Ignorerar helt det stora antalet medlemmar som önskar förändring.
  3. Framförda "hinder/problem" finns ej om en enkel anpassning av systemet görs. [*]

Kraven i motionen är ej uppfyllda varför de 53 motionärerna föreslår att stämman beslutar i enlighet med lagd motion.

[*]: Detta kommer enkelt och tydligt att visas på föreningsstämman.

D2 - Del 2:

Abonnemanget byts till Telia Bredbandstelefoni och då kan inkommande samtal spärras helt. Någon "busringning" är då ej möjlig eftersom alla inkommande samtal spärras i Telias växel.

Därmed faller styrelsen "invändningar/problem" platt till marken!

Förändringen medför även lägre kostnad än idag.Förslaget har även bekräftats av tillverkaren av porttelefonsystemet ASSA Aptus. Inga hinder för lagt förslag finns alltså!

E - Styrelsens "slutbetyg":

Att styrelsen på detta sätt vill stoppa förbättringar som uppenbarligen önskas av ett stort antal medlemmar är högst anmärkningsvärt. Att styrelsen dessutom framför felaktiga/irrelevanta påståenden är en försvårande omständighet. Föreningens medlemmar har rätt att kräva mer av styrelsen än så här!

Slutbetyg: Icke godkänt