Motion D:1 - Resursförstärkning - informationshantering

Motionärer: Ulla Sjöberg
Antal motionärer:  1
Inlämnad av: Ulla Sjöberg
Inlämnad motion (komplett): Motion D:1

A - Motion:

Bakgrund

I ett antal fall (se t.ex. motionen ”Rutiner för hantering av medlemsskrivelser” Motion 2010 - 15) har det tydligt kunnat visas att styrelsen hanterar medlemsskrivelser mycket illa. I angiven motion anges sex (6) inlämnade skrivelser varav styrelsen ignorerat samtliga! Styrelsen ”svar” var tyvärr både felaktigt och irrelevant men bekräftade mycket tydligt missförhållandena. Trots detta kan konstateras att missförhållande vad gäller hantering av medlemsskrivelser fortsatt även under detta verksamhetsåret.

En, möjligen något naiv, tolkning är att en del av dessa missgrepp kan bero på för små resurser tillgängliga varför det kan vara lämpligt att skjuta till resurser för att förbättra situationen.

Yrkande

Att stämman beslutar att föreningen skall skjuta till extra resurser (ex. via sekreterarhjälp) för att söka förbättra hanteringen av bl a medlemsskrivelser.

Akalla 2011-03-31

B - I Porkalen nr2 2011 tryckt motion (OBS! Avviker mot originaltexten!):

C - Styrelsens kommentarer:

D - Motionärernas slutkommentarer:

D0 - Allmänt:

Motionen återgiven i Porkalen avviker från originaltexten.

För mer info se särskild artikel.

D1 - Del 1:

Styrelsens kommentarerer:

  1. Är en direkt lögn! [*]
  2. 

Motionen saknar frågor och kraven i motionen är ej uppfyllda och därför är styrelsens förslag till beslut ("att motionen skall anses besvard") ogiltigt.

Motionären föreslår att stämman beslutar i enlighet med lagd motion.

[*]: Detta kommer enkelt och tydligt att visas på föreningsstämman.

D2 - Del 2:

Styrelsens svar är en direkt lögn!

  • Många, en del mycket omfattande, skrivelser har lämnats in utan svar. Detta framgår mycket tydligt av Motion 8 ”Rutiner för hantering av medlemsskrivelser” vid förra årets stämma. Av sex (6) skrivelser besvarades inte någon!
  • Bristerna i hantering av medlemsärenden och skrivelser är många och uttalade!
  • Föreningens medlemmar har rätt att kräva en betydande förbättring!

E - Styrelsens "slutbetyg":

Styrelsen fortsätter att undvika kärnfrågan i motionen och framför dessutom direkta lögner.

Styrelsens i det närmaste totala avsaknad av "sjukdomsinsikt" framstår bara alltför tydligt.

Det styrelsen nu borde göra är att "böja sina huvuden i skam" och vidta snabba och resoluta förändringar. Detta så att hanteringen av medlemsärenden kan återställas till en acceptabel nivå.

Slutbetyg: Icke godkänt