Motion A:1 - Bristfällig motionshantering - Översikt

Motionärer: Barbro Alvolin, U-B Cedheim, Eva Fernström m fl
Antal motionärer: 31
Inlämnad av: Ulla Sjöberg
Inlämnad motion (komplett): Motion A:1

A - Motion:

Inledning / Bakgrund

Rätten att få ärenden behandlade på en föreningsstämma, även kallad motionsrätten, är en lagstadgad rätt som varje bostadsrättshavare har. För att föreningsdemokratin skall fungera krävs det att denna rätt ej inskränks. Tyvärr kan alltför ofta noteras agerande, inte minst från bostadsrättsföreningars styrelser, som verkar inskränkande på denna rätt, något som helt saknar stöd i lagar eller stadgar. Ibland kan orsakerna hänföras till direkt okunskap medan i andra fall styrelsen medvetet tycks söka begränsa enskilda bostadsrättshavares motionsrätt ([5]). För att en medlems skall kunna nyttja sin motionsrätt krävs naturligtvis inte endast att det finns en formell rätt att lämna in en motion utan motionen måste även hanteras på ett kompetent och korrekt sätt samt föreläggas i en korrekt, icke manipulerad form, före/under föreningsstämman.

En genomgång av handläggningen av inlämnade motioner inför ordinarie föreningsstämma 2010 ([1],[2]) och 2011 ([3],[4]) påvisar tyvärr tydligt att handläggningen varit associerad med ett tämligen stort antal fel och brister. Då dessa brister dels är mer eller mindre av systematisk karaktär och dels tycks ha ökat markant under de senaste åren är det av vikt att detta påtalas och synliggörs. Detta primärt för att om möjligt söka få en förbättring till stånd. Några olika typer av fel är:

Typ av handläggningsfel

Beskrivning

Felaktiga svar

Svar lämnas som är felaktiga och/eller irrelevanta. Ofta är svaren av typ ”lösa ostyrkta påstående”.

Svar utan frågor

Svar lämnas trots att motionen ej innehåller några frågor att besvara.

Felaktigt förslag till beslut

Förslag till stämman att motionen skall “anses besvarad” trots att motionen helt saknar frågor.

Felaktig föreningsinformation

Diverse felaktig föreningsinformation associerad med medlemsmotioner.

 

För varje enskild typ av handläggningsfel, enligt ovan, kommer en separat motion att föreläggas föreningsstämman där ett flertal exempel från perioden 2010-2011 finns medtagna för att tydligt exemplifiera aktuellt fel.

Referenser

[1]: Brf Porkala Motioner 2010; Brf Porkala;

[2]: www.brfporkala.com/foereningsstaemmor/motioner-2010; brfporkala.com

[3]: Motioner 2011 med Styrelsens svar; Brf Porkala

[4]: www.brfporkala.com/foereningsstaemmor/motioner-2011; brfporkala.com

[5]: www.brfporkala.com/juridik/stadgar/121-motionsraett; brfporkala.com

Grundförutsättningar och yrkande

För motionen gäller följande grundförutsättningar, vilka styrelsen uppmanas tillse följs vid sin hantering av aktuell motion:

  • Motionen är undertecknad av 31 föreningsmedlemmar i Brf Porkala, vilka samtliga är att betrakta som motionärer.
  • Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.
  • Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Några ”svar” finns alltså ej att ge.
  • Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen. Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer.

Undertecknade motionärer förelägger stämman följande yrkande:

  • Då stämman naturligtvis ej har mandat att godkänna en direkt felaktig handläggning av medlemsmotioner, som får som konsekvens att föreningsmedlemmarnas lagstadgade motionsrätt begränsas, saknar motionen explicit yrkande till beslut. Motionen syftar alltså primärt på att informera och tydliggöra gjorda observationer.
  • Styrelsen uppmanas dock att nogsamt ta till sig innehållet i motionen och söka förhindra en framtida upprepning så långt detta är möjligt.

För mer info se: Motioner 2012