Motion B:2 - Bristfällig motionshantering - Felaktig föreningsinformation

Motionärer: Ritva Tjelder, Kristina Smeds, Arne Eriksson m fl
Antal motionärer: 31
Inlämnad av: Kristina Smeds
Inlämnad motion (komplett): Motion B:2

A - Motion:

Inledning / Bakgrund

Ett berättigat krav, från föreningens medlemmar, på styrelsen vad gäller föreningsinformationen, inkl. den associerad med föreningsstämmor och motioner, är att den i möjligaste mån är:

  • saklig och korrekt
  • ej baseras på ogrundade uppgifter, s.k. ”lösa uppgifter”
  • ej manipulerar underlag eller på annat sätt lämnar en medvetet gravt ofullständig (läs:felaktig) information

En kort genomgång av föreningsinformationen från perioden 2010 – 2012 visar tyvärr att ovan krav ej alltid uppfylls.

Då det är förenat med dels betydande merarbete och dels begränsad effekt att söka få en korrigering, av felaktig information, till stånd är det bättre att ”
söka göra rätt från början”.

Följande tänkvärda ord är lika giltiga nu som då de ursprungligen skrevs:

"Truth always lags behind, limping along on the arm of time."

Baltasar Gracian,The Art of Worldly Wisdom, [1647]

Några korta exempel på felaktig föreningsinformation

Ex. 1 - Porkalen nr2 2011 s.23 – Artikel: “Motioner”

Utdrag från Porkalen:

Kommentarer:

[…] Har flera skrivit under motionen, är det den som står först på namnlista eller i motionen, som räknas som motionsställare.”

Sakfel. Samtliga som har undertecknat en motion är att betrakta som motionär och inget annat framgår av motionen ifråga.

Detta är ett allvarligt sakfel inte minst mot bakgrund av att ett tämligen stort antal motioner under 2010 – 2011 haft ett stort antal (50 – 80 st) motionärer.

Styrelsens felaktiga information medför även att det faktum att en del inlämnade motioner, som har ett mycket stort antal motionärer och därmed stort medlemsstöd, ej återges korrekt till medlemmarna utan söks ”förminskas”.

Felsynen som styrelsen här ger uttryck för förvärras genom andra brister i motionshanteringen vilka finns väl beskrivna i ett antal motioner till årets föreningsstämma ([1]-[4]).

Kan inte motionsställaren göra detta får någon annan av de som skrivit på motionen räknas som motionsställare.”

Sakfel. Om möjligt ännu ”grumligare” tänkt än ovan sakfel och dessutom till viss del i konflikt med detsamma. Ett tydligt exempel på ”oredigt” tänkande.

Observera!
I denna stämmotidning har endast motionsskrivarens namn och lägenhetsnummer (första namnet om flera skrivit under) samt textdelen till motionen och yrkandet tagits med.”

Sakfel och manipulerat underlag. För ett stort antal motioner gäller att dessa, i direkt strid med utdraget t.v., på avgörande sätt avviker från originaltexten!


Detta är särskilt allvarligt eftersom det är rimligt att anta att
den helt övervägande andelen föreningsmedlemmar nås av motionerna via Porkalen och ej via alternativa källor (besök på föreningskontoret alt. Webbsida).

Bl a har en viktig förtydligande fotnot helt sonika ”klipps bort” och därefter har styrelsen handlagt motionen i direkt strid med motionärernas anvisningar, viktiga referenser helt strukits och på detta sätt har motionens innehåll stark reducerats.
Motionsunderlag har alltså tydligt och systematiskt manipulerats. För detaljer gällande dessa allvarliga avvikelser se särskild artikel publicerad på brfporkala.com 2011-05-31 ([5]).

Ex. 2 – Porkalen nr 2 s.2 – Artikel: ”Att bo i en Bostadsrättsförening”

Plagiat utan någon som helst källhänvisning. Artikeln är ett direkt plagiat av det material, av ”annonskaraktär”, som HSB Stockholm brukar trycka på insidan av det förtrycka omslaget till årsredovisningar de trycker för en del föreningar.

De enda “ändringar” som gjorts är ändrad rubrik, något ordbyte samt samt layoutteknisk ändringar. I övrigt är underlaget alltså helt identiskt! Ingen som helt källhänvisning finns varför artikeln är ett rent plagiat som dessutom då det ”ryckts loss” från sitt ursprungliga sammanhang är att betrakta som delvis missvisande.
Då, en av motionärerna, kontaktade styrelsen, och lämnade ovan information framfördes även önskemål om att styrelsen skulle söka få in en korrigerade kommentar i nästa nummer av Porkalen. Någon sådan korrigering har dock ej gjorts.

Ex. 3 Motionsmall (finns för nedladdning från www.porkala.se)

Utdrag från mall:

Kommentarer:

Styrelsen utlåtande: Styrelsen bifaller eller föreslår avslag på motionen [...]”

Sakfel. Motionerna har föreningsstämman som motpart och ej styrelsen. Det är alltså föreningsstämman som har att bifalla eller avslå yrkanden i motionen, inte styrelsen. Aktuell fel finns uttryckt dels i textform (se utdraget t.v.) och dels i form av en ”kryssruta” med texten ”Styrelsen bifaller motionen.”.

Det bör även nämnas att det inte på något sätt finns krav på att styrelsen skall lämna ”
utlåtande” till inlämnade motioner utan är en uppgift som styrelsen självmant och opåkallat tar på sig. Om detta görs bör detta göras sakligt och korrekt. Att så ofta inte är fallet har tydligt visats i annan motion ([1]).

Ex. 4 – Porkalen nr 2 s.46 – s.47 – Motion nr 36, Gruppanslutning Bredband

Utdrag från Porkalen:

Kommentarer:

Motion 36...”

Sakfel. Motionsrätten är en lagstadgad rätt som enskilda föreningsmedlemmar har ([1]: ref [5]) och gäller ej för styrelsen som grupp. Styrelsen har ju, i motsatts till enskilda medlemmar, möjlighet att när som helst under verksamhetsåret, om så erfordras, kalla till en extra stämma för att där framlägga förslag till beslut. Det är inte bara fråga om ordval utan devisen ”det dunkelt skrivna är ofta också det dunkelt tänkta” bör nog anses tillämplig även här (se även följande anmärkningar).

Att styrelsen på detta sätt ”smugit in” sitt förslag bland medlemsmotionerna gör dessutom att det lättare missas jämfört med om det stått som ett enskilt, explicit, förslag på kallelsen.

Styrelsens utlåtande”

Orimlighet 1. Styrelsen borde insett, om inte tidigare, det orimliga i att beteckna sitt förslag som en motion då de lämnade ett utlåtande med anledning av sin egen motion! Tyvärr har så ej skett.

Förslag till beslut”

Orimlighet 2. Styrelsen avslutar med att lämna förslag till beslut med anledning av en ”motion” de själva lämnat! Ett tydligare exempel på att metodiken för hantering av medlemsmotioner ej går att tillämpa på förslag från styrelsen torde vara svårt att hitta.

Referenser

[1]: Bristfällig motionshandläggning - Översikt; Motion - 2012
[2]: Bristfällig motionshandläggning - Felaktiga svar; Motion - 2012
[3]: Bristfällig motionshandläggning - Svar där frågor ej finns; Motion - 2012
[4]: Bristfällig motionshandläggning - Felaktigt förslag till beslut; Motion - 2012
[5]: Motionerna i Porkalen avviker från originaltexten; Nyhetsinslag 2011-05-31

Grundförutsättningar och yrkande

För motionen gäller följande grundförutsättningar, vilka styrelsen uppmanas tillse följs vid sin hantering av aktuell motion:

  • Motionen är undertecknad av 31 föreningsmedlemmar i Brf Porkala, vilka samtliga är att betrakta som motionärer.
  • Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.
  • Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Några ”svar” finns alltså ej att ge.
  • Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen. Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer.

Undertecknade motionärer förelägger stämman följande yrkande:

  • Då stämman naturligtvis ej har mandat att godkänna en direkt felaktig handläggning av medlemsmotioner, som får som konsekvens att föreningsmedlemmarnas lagstadgade motionsrätt begränsas, saknar motionen explicit yrkande till beslut. Motionen syftar alltså primärt på att informera och tydliggöra gjorda observationer.
  • Styrelsen uppmanas dock att nogsamt ta till sig innehållet i motionen och söka förhindra en framtida upprepning så långt detta är möjligt.

För mer info se: www.Motioner 2012