Motion B:3 - Bristande städkvalitet

Motionärer: Arne Eriksson, Lennart Andersson, Hector Valencia Alvarez m fl
Antal motionärer: 30
Inlämnad av: Kristina Smeds
Inlämnad motion (komplett): Motion B:3

A - Motion:

Inledning / Bakgrund

Under 2010 genomförde styrelsen ett byte av städbolag a), som skäl framfördes kostnadsbesparingar b). Tämligen snart efter bytet kunde noteras en markant sänkning av städkvalitén, något som blivit ännu tydligare därefter.

Resultatet har blivit en kraftigt ökad nedsmutsning i allmänna utrymmen (entréer, trapphus, källargångar och tvättstugor) vilket sänker boendemiljön för föreningens samtliga medlemmar. Missnöjet med städningen har varit uttalat vilket också visas genom att 54 motionärer inlämnade en motion ([1]) till föreningsstämman 2011.

Styrelsen undvek dock helt, i sitt ”svar”, att gå i genmäle gällande nedan påvisade brister. Istället påstod man, helt ostyrkt, att: ”Enligt kontorspersonalen och förvaltaren finns det mycket få klagomål,[...]”. Ett påstående som effektivt motbevisas (läs: visas vara falskt) enbart av existensen av aktuell motion ([1]) med 54 motionärer!

Då dels motionen bland annat p.g.a. brister i handläggningen ([2]) och dels bristerna kvarstår, med några smärre förändringar, lika förra året återkommer motionen nu i justerad form.

a) Nytt städbolag: Kastri AB, Org. nummer: 556385-2648, Styrelseledamot: Soulas, Anastasios.

b) Det bör noteras att om alltför stor fokus läggs på att söka få lägsta pris på städningen detta kan resultera i att städningen istället blir dyrare. Detta om sänkningen av faktiskt utförd städning sjunker i större grad än anbudssumman.


Nedan, icke heltäckande, förteckning visar några av de brister i städningen som kunnat noteras.

Våttorkning

Efter våttorkning av golv har städare gått ut på ännu våta golvet och klivit fram och tillbaka för fläckborttagning (borde gjorts före och inte efter våttorkningen av golvet). I entréer torkas ej golvet av ända till väggen (särskilt vid radiatorer) med kraftig nedsmutsning som följd.

Sopnedkast

Tycks rengöras alltför sällan och på en del ställen är ytorna runt sopnedkasten kraftigt nedsmutsade.

Skrapmattor

Tas alltför sällan upp och rengöres korrekt. Utöver att mattorna är kraftigt nedsmutsade fylls även ”nedsänkningen” mattorna ligger i med skräp

Tvättstugor

Mycket tydlig försämring och kraftigt nedsmutsade golv. Sju (7) av föreningens tio (10) tvättstugor har s.k. friktionsgolv (Höganäs Keradur/Technica) där utöver särskilda städinstruktioner från tillverkaren även särskild städ- alt. skurmaskin erfordras. Detta följdes noggrant av föregående städbolag men kan, givet aktuell grava nedsmutsning, ej längre vara fallet.

Luftintag entréer

Rengörs alltför sällan vilket leder till ett reducerat luftflöde och felaktigt lufttryck i trapphuset som följd. Detta i sin tur leder till problem med bl a spridning av matos mellan lägenheterna.

Kommunikation

Att städbolaget (se not a) ovan) har uttalade svårigheter att kommunicera skriftligt framgår tydligt av den, i entréerna, uppsatta informationen.

Städfrekvens

Tidpunkten för städningen har bitvis varierat och ej stämt med uppsatta städscheman. En del boende har tyckt sig även notera att vissa städningar helt har ”fallit bort”. Se även not b) ovan.

Referenser

[1]: Efterlyses - Kvalitetshöjning av städning; Motion - 2011
[2]: Bristfällig motionshantering - Felaktigt förslag till beslut; Motion - 2012

Grundförutsättningar och yrkande

För motionen gäller följande grundförutsättningar, vilka styrelsen uppmanas tillse följs vid sin hantering av aktuell motion:

  • Motionen är undertecknad av 30 föreningsmedlemmar i Brf Porkala, vilka samtliga är att betrakta som motionärer.
  • Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.
  • Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Några ”svar” finns alltså ej att ge.
  • Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen. Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer.

Undertecknade motionärer förelägger stämman följande yrkande:

  • att styrelsen föreläggs att söka höja (läs: återställa) städkvalitén så att boendemiljön för föreningens medlemmar ej påverkas negativt. Detta kan komma att kräva ett nytt städavtal och/eller städbolag.

För mer info se: Motioner 2012