Motion C:1 - Automatisk bom - Kaskögatan

Motionärer: I Falas, Sigurd Eliasson, Ahmad Pourhossein-Sameh m fl
Antal motionärer: 32
Inlämnad av: Arne Eriksson
Inlämnad motion (komplett): Motion C:1

A - Motion:

Inledning / Bakgrund

Under våren 2011 monterades en ny självstängande bom vid uppfarten från Sveaborgsgatan. Denna bom tycks ha fungerat väl och bommen är alltså normalt i stängt läge då ingen behörig genomfart sker. För infarten vid Kaskögatan finns dock en bom som måste stängas manuellt och som alltför ofta står i uppsatt läge.

En uppställd bom medför bl a problem med:

  • en ökad hastighet hos bilarna då de ej behöver stanna till för att öppna bommen. (Händelser har inträffat där bilar i hög hastighet varit nära att köra på småbarn. För mer utförlig information se [1] och [2].)
  • ett ökat inslag av obehörig trafik
  • ökad ”störning” och minskad trygghet för de boende (Inte minste småbarn och äldre som, helt i onödan utsätts för en ökad riskexponering.)
Det bör noteras att vilka anledningarna är till att bommarna står öppna (ex. bristfälligt underhåll/reparation, uppställd av boende eller entreprenörer med egen huvudnyckel eller uppställd av föreningens själva) är inte av primärt intresse utan just möjligheten (vilken bör elimineras) att ställa dem i permanent uppställt läge. Vid kontroller under 2011/2012 har bom och lås oftast fungerat rent teknisk men lämnats i uppställt läge.

Att ett betydande antal föreningsmedlemmar önskar att ovan beskrivna situation förbättras framgår av det faktum att femtiotre (53) motionärer lämnade in en motion till föreningsstämman 2011 ([3]). I motionen föreslogs, som en ett alternativ till en självstängande bom, motionen föreslås att bommen antingen permanent svetsas igen.

Styrelsen angav i sitt ”svar” ([3]):”Att svetsa igen, eller stänga infarter, skulle försvåra för utryckningsfordon, men också skapa längre körvägar inne i området för de fordon som får köra där.”
Styrelsens förslag till åtgärder begränsades till ett av motionens delförslag, att söka förbättra skyltningen, detta är dock på intet sätt nog!

Det ovan beskrivna problemet är helt oacceptabelt, inte minst då en väl fungerande lösning nu finns framtagen och i drift på annan plats inom föreningen, och bör alltså lösas snarast möjligt.

Med hänsyn till den ökade riskexponeringen problemet innebär är det ej att betrakta som ansvarskännande och seriöst att dra ärendet ”i långbänk” varför styrelsen gärna kan uppfylla kraven i motionen självmant utan explicit stämmobeslut.

Referenser

[1]: Permanent uppställda bommar; Nyhetsinslag 2010-12-14
[2]: Fortsatt uppställda bommar; Nyhetsinslag 2011-03-10
[2]: Komplettering av bommar; Motion - 2011

Grundförutsättningar och yrkande

För motionen gäller följande grundförutsättningar, vilka styrelsen uppmanas tillse följs vid sin hantering av aktuell motion:
  • Motionen är undertecknad av 32 föreningsmedlemmar i Brf Porkala, vilka samtliga är att betrakta som motionärer.
  • Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.
  • Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Några ”svar” finns alltså ej att ge.
  • Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen. Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer.
Undertecknade motionärer förelägger stämman följande yrkande:
  • att den manuella bommen vid infarten från Kaskögatan, utan onödigt dröjsmål, byts ut mot en självstängande bom av samma typ som nu är monterad vid infarten från Sveaborgsgatan.
För mer info se: Motioner 2012