Motion C:2 - Komplettering av porttelefonsystem

Motionärer: Bela Olah, Sigurd Eliasson, Serdar Güler m fl
Antal motionärer: 32
Inlämnad av: Arne Eriksson
Inlämnad motion (komplett): Motion C:2

A - Motion:

Inledning / Bakgrund

Då föreningens porttelefoner nyttjas får den uppringda parten idag ingen nummerpresentation. Detta medför betydande nackdelar bl a genom att

 • många har behov/önskemål av att kunna filtrera bort (läs:blockera) ”hemliga nummer” vilket ej kan ske nu utan att även blockera sin egen porttelefon!
 • minskad trygghet genom att inte, innan man besvarat samtalet, kunna se den uppringande partens nummer.

Att ett betydande antal föreningsmedlemmar önskar att ovan beskrivna situation förbättras framgår av det faktum att femtiotre (53) motionärer lämnade in en motion till föreningsstämman 2011 ([1]). I motionen fanns ett detaljerat förslag för att lösa aktuellt problem.

Styrelsens lyfter i sitt ”svar” ([1]) fram möjliga problem med ”busringningar”. Dessutom vittnar följande delsvar om att förståelse för grundproblemet helt tycks ha saknats (utöver att ignorera det stora antalet medlemmar som önskar en förändring):

”Det karaktäristiska ljudet i den egna telefonen från porttelefonen innan man kan prata informerar oss att någon vill kontakta oss från porttelefonen (vill man inte svara är det bara att lägga på).”

För att kunna höra "det karakteristiska ljudet" måste ju samtalet först ha besvarats! Vad gäller påståendet "vill man inte svara är det bara att lägga på" är detta oredigt tänkt eftersom samtalet redan besvarats/inletts genom att ”lyfta luren”.

Då behovet av en förändring är oförändrat starkt föreläggs nu nedan ett justerat förslag som:

 • helt undanröjer de möjliga problem styrelsen framfört och löser det ursprungliga problemet
 • minskade kostnader som även medför minskade löpande kostnader
 • ökad flexibilitet genom att möjliggör att enkelt utöka antalet ”anslutningar” för att ge ökad kapacitet

För att kunna möjliggöra både nyttjande av sin egen porttelefon och bortfiltrering av ”hemliga nummer” föreslås följande smärre kompletterande åtgärder:

 1. Abonnemangen byts till Telia Bredbandstelefoni och blockering av nummerpresentation deaktiveras.
 2. Tillvalet ”Spärr In” väljs varvid inkommande samtal spärras helt. Något ”busringning” är då ej möjlig.
 3. Samtliga boende ges info om (ex. via ”Låt stå” information i Porkalen) vilka porttelefonnummer som f.n. nyttjas.

Referenser

Grundförutsättningar och yrkande

För motionen gäller följande grundförutsättningar, vilka styrelsen uppmanas tillse följs vid sin hantering av aktuell motion:
 • Motionen är undertecknad av 32 föreningsmedlemmar i Brf Porkala, vilka samtliga är att betrakta som motionärer.
 • Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.
 • Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Några ”svar” finns alltså ej att ge.
 • Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen. Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer.

Undertecknade motionärer förelägger stämman följande yrkande:

 • att styrelsen föreläggs att snarast möjligt, dock senast tre (3) månader efter föreningsstämman, genomföra i motionen föreslagen komplettering av porttelefonsystemet.

För mer info se: Motioner 2012