Motion C:3 - Energibesparande åtgärder - frånluftsfläktar

Motionärer: Lars Johansson, Ulla Sjöberg, M Ahacic m fl
Antal motionärer: 30
Inlämnad av: Arne Eriksson
Inlämnad motion (komplett): Motion C:3

A - Motion:

Inledning / Bakgrund

Brf Porkalas lägenheter har ett ventilationssystem med passiv tilluft (tas in via tilluftsdon vid fönsterna) och aktiv frånluft (via injusterade frånluftsdon och frånluftsfläktar x) (FF nedan) på taken). Vintertid värms stora luftmängder upp för att slutligen blåsas ut via FF. Detta medför stora s.k. ventilationsförluster. Genom att förse FF med luftvärmepumpar kan större delen (ofta mer än 60 %) av energin i frånluften återvinnas med betydande kostnadsminskningar som följd. FF på höghusen är särskilt lämpliga då de dels är tämligen få (5 st) men stora och dels är avstånden till närmaste undercentral (finns i hus 14, 16 och 18) korta. Dessutom finns i varje höghus två (2) värmesystem (VS nedan). VS1 som besörjer radiatorsystem och VS2 som betjänar tilluftsaggregat (ventilation i hisshallar, garage och lokaler).

Ventilationsförluster – höghusen (förenklat exempel)

Det totala injusterade frånluftsflödet från lägenheterna i hus 14 – 18 är betydande (37.440 m³/h) a). Totala energin som krävs för att värma aktuell luftmängd med i medeltal 20 grader under fem vintermånader (mild vinter antages) överstiger 1 GWh b) - d). Om 60 % av denna energi återvinnes med luftvärmepumpar blir kostnadsminskningarna stora (> 400.000 kr/år) e).

a) Ett våningsplan med 4 st 2:or och 4:st 3:or har ett totalt grundflöde av 8*(60 + 30) = 720 m³/h. Totalt har de fem (5) höghusen 52 st ”lägenhetsvåningsplan” vilket ger ett totalt grundflöde av 52*720 = 37.440 m³/h.
b) För luft nyttjas: Densitet (0º C, 1,013 bar) = 1,293 [kg/m3] och Specifik värmekapacitet (0º C) = 1,00 [kJ/kg·K].
c) Energin för att värma 1 m³ luft 20 grader = 1,293 * 1,00 * 20 = 25,86 kJ. För det totala grundflödet, under en (1) timme, erfordras 37.440 * 25,86 = 968,2 MJ = 968,2*(1000/3600) kWh = 268,9 kWh.
d) Totala energin som erfordras för att värma grundflödet 20 grader under fem vintermånader (nov – mars) blir alltså:150 * 24 * 286,9 /1000 = 1033 MWh.
e) Antages 60 % verkningsgrad för värmeväxlarna och ett energipris av 700 kr/MWh blir besparingarna 700*1033*0,6 = 434 kkr/år.
x) FF X:1 (X=14,...,18); Fabrikat: Ziehl ebm; Typ: MXAC 56A 1420.

En motion i frågan framlades till föreningsstämman 2011 ([1]) men styrelsens ”svar” var:
  • uttalat passivt,
  • hade inget i sak att invända mot förslaget
  • utan endast ekonomiska hinder/problem etc framfördes.

Då det handlar om mycket stora besparingar Brf Porkala kan gå miste om, om inte saken snarast undersöks, återkommer nu motionen i justerad form.

  • Svenska Bostäder genomför just nu de energibesparande åtgärder som föreslås i motionen ([2]) i höghus, med mycket snarlik frånluftsventilation, i Akalla och Husby.
  • Det handlar om en energibesparande installation som medför minskade kostnader från första dagen. Efter ett antal år har installationen troligen ”betalat sig själv”. Kostnaden kan alltså ej jämföras med allmänna renoveringsåtgärder.

Referenser

[1]: Luftvärmepump - frånluftsfläktar; Motion - 2011
[2]: www.stockholm.se/hallbarajarva (Expandera avsnitt "Energieffektivisering" för mer info.)

Grundförutsättningar och yrkande

För motionen gäller följande grundförutsättningar, vilka styrelsen uppmanas tillse följs vid sin hantering av aktuell motion:

  • Motionen är undertecknad av 30 föreningsmedlemmar i Brf Porkala, vilka samtliga är att betrakta som motionärer.
  • Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.
  • Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”. Några ”svar” finns alltså ej att ge.
  • Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen. Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer.

Undertecknade motionärer förelägger stämman följande yrkande:

  • att en öppen upphandling av en förstudie, från sakkunniga VVS-konsulter, gällande montering av luftvärmepumpar på lägenhetsfrånluftsfläktarna i hus 14-18 genomförs snarast möjligt med målet att vara färdigställd senast 6 (sex) månader efter föreningsstämman. Studien skall vara sådan att den kan nyttjas vid en eventuellt kommande projektering och göras tillgänglig (ex. via föreningskontoret) till alla föreningsmedlemmar som önskar ta del av denna.
För mer info se: Motioner 2012