Motion D:2 - Ekonomisk bidrag till Porkala Seniorer

Motionärer: Margareta Ny, Sigurd Eliasson, Katja Jalovaara m fl
Antal motionärer:
Inlämnad av: Katja Jalovaara
Inlämnad motion (komplett):

A - Motion:

Inledning / Bakgrund

Klubbens syfte är att verka för att de äldre medlemmarna i Brf Porkala ges möjlighet till ett aktivt och stimulerande liv genom att delta i olika verksamheter som t ex studiecirklar, sammankomster i Porkalas föreningslokaler, men även i aktiviteter av andra slag som kanske bussresor eller liknande.

Då pensionärsklubben nyligen har bildats kan vi inte nu presentera något program för hur vår verksamhet skall bedrivas och inte heller vad verksamheten kan kosta. En medlemsavgift på 50 kr kommer att tas ut av de personer som vill vara medlem i Porkala Seniorer och för studiecirklar finns det möjlighet att söka bidrag genom ABF och Vuxenskolan. När det gäller annan typ av verksamhet får styrelsen för Porkala Seniorer undersöka om det finns möjlighet till bidrag och gäller det researrangemang blir det säkert så att deltagarna måste stå för en del av kostnaden själv.

Porkala Seniorer vill med denna motion få ett beslut från föreningsstämman om att Brf Porkala ekonomiskt skall kunna bidra till klubbens verksamhet och avser att till styrelsen inkomma med en begäran om ekonomiskt bidrag utifrån vad som ovan har angivits samt även då kunna presentera en verksamhetsplan tillsammans med en budget för intäkter och kostnader och utifrån denna kunna ange vilket belopp som sökes i bidrag från Brf Porkala.

Grundförutsättningar och yrkande

För motionen gäller följande grundförutsättningar, vilka styrelsen uppmanas tillse följs vid sin hantering av aktuell motion:

  • Motionen är undertecknad av ….......... föreningsmedlemmar i Brf Porkala, vilka samtliga är att betrakta som motionärer.
  • Motionen är i sin helhet, inkl. yrkande, direkt ställda till föreningsstämman, ej styrelsen, för beslut.
  • Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar” eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad”.
  • Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Undertecknade motionärer förelägger stämman följande yrkande:

  • att Brf Porkalas ordinarie föreningsstämma beslutar att ekonomiskt bidrag skall kunna beviljas Porkala Seniorer enligt de förutsättningar som anges i denna motion
  • att Brf Porkalas styrelse förutsättningslös skall pröva ansökningar från Porkala Seniorer i detta avseende.