Motion A:2 - Brandsäkerhet - Del I

Motionärer: Arne Eriksson, Kristina Smeds, Isa Falas m fl
Antal motionärer: 25
Utsedd kontaktperson: Arne Eriksson
Datum: 2013-03-15 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion A:2

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Vikten av ett fullgott brandskydd kan inte nog understrykas. Alla fastighetsägare har skyldighet att upprätthålla ett adekvat Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Myndigheten för samhällsskydd (MSB) har gett ut goda råd och anvisningar om hur det lagstadgade kraven på SBA skall kunna uppnås ([3]). Normalt ansvarar lägenhetsinnehavaren endast för brandsäkerheten i den egna lägenheten. Ett antal observationer antyder starkt att det finns brister i SBA hos Brf Porkala. Brister som för allas säkerhet bör åtgärdas snarast. Några gjorda observationer följer nedan.

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

1. Branddörr Sibeliusgången 32 1 tr ([1])

En mycket allvarlig händelse med en branddörr, som med föreningens kännedom, stått utan dörrstängare under mer än fyra (4) månader upptäcktes under februari. De åtgärder som vidtagits har dock varit bristfälliga och ofullständiga. Det allvarliga är att inblandade parter ansett sig ha rätten att punktera brandcellsindelningen, och därmed starkt reducera brandsäkerheten, på detta sätt och under så lång tid. Detta antyder starkt att grundläggande brister i synen på brandsäkerhet föreligger.

2. Kontroll av branddörrar i föreningen fem punkthus ([2])

Denna kontroll, utförd av några föreningsmedlemmar v.1308, påvisar att en betydande andel av branddörrarna (26 %) ej stänger som de skall. En lika stor andel märkskyltar saknas.

Att en så här stor andel branddörrar ej stänger korrekt innebär att brandcellsindelningen punkteras och brandsäkerheten starkt sänks. Det indikerar också att en fungerande kontroll och underhåll av dessa branddörrar ej finns.

A.3 - Yrkande

Motionens primära  syfte är att informera och tydliggöra gjorda observationer och innehåller därför ej några  explicita yrkanden till beslut.

För mer information, inkl. förslag till beslut, se annan motion ("Brandsäkerhet - Del II") till ordinarie föreningsstämma 2013.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: brfporkala.com/nyhetsarkiv/2013/294-senfardighet-farlig-20130209
[2]: brfporkala.com/nyhetsarkiv/2013/304-kontroll-branddorrar
[3]: brfporkala.com/teknik/brandsaekerhet/303-sba

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.