Motion A:1 - Belysning - orienteringstavlor

Motionärer: Lars Johansson, Ritva Tjelder, Bela Olah m fl
Antal motionärer: 24
Utsedd kontaktperson: Lars Johansson
Datum: 2013-03-15 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion A:1

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Boende tillskrev styrelsen 2010 med förslag om att byta ut armaturerna till föreningens orienteringstavlor till nya av LED-typ. Då inget svar erhölls lades en motion, från 56 motionärer, till stämman 2011 ([1]). Styrelsen föreslog dock att nya markbaserade orienteringstavlor skulle införskaffas. Lagt förslag var dock mycket vagt och de påståenden som gjordes styrktes ej. Stämman gick alltså till beslut med ett bristfälligt beslutsunderlag och styrelsens förslag bifölls. Inget har därefter skett. Tre (3) vintrar har nu passerat med helt nedsläckta orienteringstavlor. Nytt beslut krävs därför.

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

1) Styrelsens "utlåtande" var ofullständigt och gav ett bristfälligt beslutsunderlag. Detta då de, helt ostyrkt, påstod:

  • att "orienteringstavlorna inte längre fyller sin funktion".
  • att markbaserade skulle "öka tillgängligheten". Detta tycks som ett något märkligt skäl eftersom en orienteringstavla primärt skall ha hög synlighet ej tillgänglighet.
  • att markbaserade orienteringstavlor skulle "bli billigare att underhålla".

2) En hel del talar starkt mot markbaserade orienteringstavlor:

  • minskad synlighet (särskilt vid vinter med snö/is)
  • ökade kostnader (anskaffning)
  • ökad risk för sabotage, påkörning, klotter och annan skadegörelse = ökade driftskostnader

3) Styrelsen lämnade inga som helst uppgifter om hur de föreslagna markbaserade orienteringstavlorna skulle se ut.

4) Föreslagen åtgärd (LED-armaturer) har blivit betydligt billigare sedan 2011 och besparingarna blir därför ännu större. Kostnaden för armaturbytet sparas in flera gånger under dess livslängd. Åtgärden är alltså självfinansierad! Detta styrks väl av det beräkningsunderlag som finns i tidigare lagd motion ([1]).

A.3 - Yrkande

  • att armaturerna på föreningens två (2) orienteringstavlor snarast möjligt byts till nya av LED-typ enligt ([1]).
  • att om styrelsen ändock, längre fram, önskar nya markbaserade orienteringstavlor de återkommer med ett konkret förslag där utseende och placering framgår. Dessutom skall frågor gällande synlighet, kostnader, utrymmeskrav och driftskostnader väl besvaras av lagt förslag och med väl styrkta uppgifter.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: Motion 2011 - B2

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.

Tillägg 2013-05-18:

De orienteringstavlor som ovan motion gäller är de som är placerad på hus 6 (Kaskögatan 20-24), Bild 1 och hus 14 (Sibeliusgången 32-34), Bild 2.

Motion 13A1 1 tmb
Bild 1. [2013-05-16 10:54]
Motion 13A1 2 tmb
Bild 2. [ 2013-05-16 11:02]