Motion A:3 - Brandsäkerhet - Del II

Motionärer: Arne Eriksson, Lennart Andersson, Per Åkerholm m fl
Antal motionärer: 25
Utsedd kontaktperson: Arne Eriksson
Datum: 2013-03-15 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion A:3

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Alla fastighetsägare har skyldighet att upprätthålla ett adekvat Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Myndigheten för samhällsskydd (MSB) har gett ut goda råd och anvisningar om hur det lagstadgade kraven på SBA skall kunna uppnås ([3]). I en annan motion ("Brandsäkerhet - Del I") ges information om antal observationer som antyder att det finns brister i SBA hos Brf Porkala. Brister som för allas säkerhet bör åtgärdas snarast.

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

MSB har gett ut tydliga förslag gällande kontroller/underhåll ([1] bilaga 1 s.15). Detta för att hjälpa fastighetsägaren att uppfylla lagstadgade krav ([1] bilaga 3: "Lag om skydd mot olyckor" [SFS 2003:778")

De anger bl a för "Brandcellsgräns - kontroll varje månad" följande kontroller:

  • "Dörr/port är försedd med dörrstängare..."
  • "Dörrstängare fungerar."
  • "Dörr sluter tätt, fallkolven går i lås ordentligt."

Att ovan föreslagna kontroller ej finns på plats hos Brf Porkala måste anses väl styrkt av de observationer som lyfts fram i en annan motion ("Brandsäkerhet - Del I").

Ofullständig och bristfälliga reparationer, trots mycket tydliga anvisningar ([1] tillägg 2013-02-26 / 2013-03-09) måste ses som en försvårande omständighet. Även denna indikerar att det saknas såväl kunskap om SBA som insikt om hur viktigt detta är för allas vår säkerhet.

A.3 - Yrkande

  • att styrelsen omgående tillser att en genomgång av föreningens samtliga branddörrar görs så att dessa fungerar utan anmärkning och är försedda med märkskyltar på båda sidor av dörrbladen.
  • att styrelsen tillser att relevanta avtal uppdateras så att ansvarsfördelning, rutiner för kontroll och underhåll m m knutna till SBA inkluderas. Målet skall vara ett väl fungerande SBA.
  • att anlitad personal (föreningskontor, fastighetsskötare, fastighetsförvaltare m m) ges nödvändig information så att de kan hantera SBA på ett korrekt och professionellt sätt.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: brfporkala.com/nyhetsarkiv/2013/294-senfardighet-farlig-20130209
[2]: brfporkala.com/nyhetsarkiv/2013/304-kontroll-branddorrar
[3]: brfporkala.com/teknik/brandsaekerhet/303-sba

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.