Motion A:4 - Fastighetsförvaltning

Motionärer: Ulla Sjöberg, Kerstin Eklund, Sara Tomeryd m fl
Antal motionärer: 24
Utsedd kontaktperson: Ulla Sjöberg
Datum: 2013-03-15 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion A:4

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Från att ha haft en förvaltare på heltid i Brf Porkala har styrelsen stegvis minskat detta så att vi f o m 2012-01-01 inte har någon förvaltare alls "på plats". Innan kunde boende möta förvaltaren under expeditionstid dagligen, detta är nu ej möjligt. Inga skäl till dessa mycket kraftiga neddragningar/försämringar har getts av styrelsen ([1]).

Två styrelsemedlemmar inkom med en motion ([2]) gällande bl a behov av kraftigt ökade förvaltarresurser ([2], [3]).

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

I) Ingen förvaltare på plats trots att Brf Porkala är den ojämförligt största föreningen i hela Akalla / Kista / Husby. Utöver vad som angetts ovan bekräftar föreningskontoret att förvaltaren "aldrig kommer hit". Detta leder bl a till:

  • sämre service till de boende och minskat stöd till föreningskontorets personal
  • att entreprenörerna "släpps fira" vilket tydligt har märkts på bl a brister i aviseringar, ökad nedskräpning m m

II) Att enskilda styrelseledamöter känner sig tvungna att lägga en motion är i sig själv högst anmärkningsvärt. I motionen ([2], [3]) beskrivs ett flertal allvarliga brister i hur föreningens sköts. Bl a nämns:

  • bristen på teknisk support och rådgivning
  • planerad verksamhet har ej "[...] varit förankrad i en väl uppdaterad underhållsplan."

Vidare ber styrelseledamöterna stämman besluta att styrelsen bl a skall tillse:

  • "att inte starta byggprojekt som inte är detaljplanerade eller [...] inte är tillräckligt förberedda [...]"
  • "att löpande uppdatera en underhållsplan som baserar sig på fastighetsbesiktning [...]"
  • "att föreningen anställer eller hyr in två oberoende förvaltare som arbetar med föreningens drift på heltid och som är stationerade på föreningskontoret"

Behovet av starkt utökade förvaltarresurser framförs alltså av såväl medlemmar som enskilda styrelseledamöter!

A.3 - Yrkande

  • att styrelsen snarast möjligt, dock helst till ordinarie föreningsstämma 2013, inkommer med ett detaljerat förslag för att åtgärda de brister som framförs i motion 2. Förslaget skall vara informativt och innehålla väl styrkta uppgifter.
  • att styrelsen tar framförda besvär gällande avsaknaden av en fastighetsförvaltare "på plats i Brf Porkala" på största allvar och snarast, om möjligt redan till ordinarie föreningsstämma 2013, inkommer med ett förslag till hur detta viktiga problem skall kunna lösas.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: SF 2012 - A3
[2]: Motion 2 2012; Bela Johansson och Dariush Adineh; Porkalen 2012 nr1, s. 24
[3]: SF 2012 - B9

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.