Motion B:1 - Felanmälningar

Motionärer: Charlotte Steen, Per Åkerholm, Seboleleng Bertilsson m fl
Antal motionärer: 24
Utsedd kontaktperson: Charlotte Steen
Datum: 2013-03-20 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion B:1

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

För att en hög kvalitet på fastighetsskötseln av föreningens fastigheter och lgh (exkl. inre underhållet) är det viktigt att få de boende att felanmäla de fel som upptäcks snarast möjligt. Dessutom måste felanmälningarna hanteras på ett effektivt och professionellt sätt. Anmälningarna skall snarast möjligt tillställas ansvarig entreprenör för åtgärd inkl. egenkontroll och dokumentation av vidtagna åtgärder. Den som gjort en felanmälan skall på ett enkelt och säkert sätt kunna få en statusrapport av den felanmälan som gjort. Tyvärr fungerar det ofta inte på detta sätt idag.

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

Några av de brister som ofta kunnat noteras gällande felanmälningar och alltså behöver korrigeras är:

A) Den som gör en felanmälan får ofta inget unikt felanmälningsnummer/ärendenummer. Detta förhindrar alternativt försvårar en efterföljande referens till tidigare gjord anmälan. Detta är särskilt viktigt om felåtgärder dröjer eller blir ofullständigt eller felaktigt utförda. Eftersläpningen i fastighetsskötseln är dessutom för närvarande mycket hög ([1]).

B) En säker och effektiv statusrapportering till den boende saknas. Det är inte tillräckligt att förlita sig på anställd personals minnesuppgifter eller dylikt. En statusrapport bör kunna skapas automatiskt ur felrapporteringssystemet och visa aktuellt status (inkl. de åtgärder som vidtagits och återrapporterats) för aktuell felanmälan.

C) En boende som gör en felanmälan kan naturligtvis ej veta om aktuellt fel redan är inrapporterat. Om så är fallet bör den som gör anmälan få besked om detta och aktuellt felanmälningsnummer/ärendenummer, vilket tyvärr ej sker idag.

Om inte korrigeringar av ovan brister (A - C) görs kommer detta att reducera förtroendet för föreningens hantering av felanmälningar och minska boendes vilja att göra felanmälningar. Fler fel kommer då att finnas och skötseln av våra fastigheter att försämras. Vissa fel som ej åtgärdas snarast möjligt kan förvärras snabbt och därmed leda till högre kostnader för föreningen. Vår gemensamma boendemiljö försämras alltså och riskerar att även bli dyrare!

A.3 - Yrkande

  • att styrelsen söker förbättra hanteringen av felanmälningar så att de brister som lyfts fram i motionen (se särskilt punkt A - C ovan) kan åtgärdas.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: Fastighetsskötaravtalet uppsagt!; Porkalen 2012 nr3, s.13

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.