Motion B:3 - Injustering av frånluftsventilation och OVK - Del I

Motionärer: Charlotte Steen, Isa Falas, Barbro Alvolin m fl
Antal motionärer: 22
Utsedd kontaktperson: Charlotte Steen
Datum: 2013-03-20 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion B:3

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Under 2011 genomfördes en injustering av frånluftsventilationen i Brf Porkala. Arbetet utfördes av Univent AB. Att tillfredsställande ventilation är mycket viktig för en god boendemiljö torde vara odiskutabelt. Vid för låg luftomsättning äventyras även de boendes hälsa. Många boende upplever ej de genomförda åtgärderna som en förbättring utan en kraftig försämring. Trots mycket stort antal felanmälningar från boende i föreningen kvarstår, med smärre förändringar, det primära problemet. Betydande insatser för att korrigera existerande brister behövs alltså!

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

Några korta bakgrundsuppgifter följer nedan:

A) Mycket snart efter att det första huset, hus 6, injusterats av Univent AB 2009 upplevde de boende betydande försämringar. Till stämman 2010 lämnade 48 motionärer in en motion till stämman med detaljerade beskrivningar på försämringarna. Stämman beslutade: "Att styrelsen snarast möjligt ser till att en heltäckande, professionellt utförd, OVK- besiktning av föreningens samtliga lägenheter genomförs och korrigeringar göres där så erfordras." ([3])

B) Då injusteringen av samtliga hus genomfördes 2011 upplevde många boende i dessa hus samma besvär som de som angavs i ovan motion. Problemen "breddades" alltså och omfattar nu större delen av föreningens hus.

C) Utöver för låg luftomsättning har även många boende angett att ventilationen varierar kraftigt från en dag till en annan. Arbetspunkten för injusteringen tycks alltså ej stabil.

D) Trots att förvaltningsberättelsen för 2011 anger: "Arbetena är avslutade." är 7 hus ännu ej godkända vid OVK-besiktning ([1], [2]).

E) Vid besiktningen har dessutom ett påfallande litet antal lgh kontrollerats. För hus 1, ett "Worst Case" hus, kontrollerades endast 2 av 48 lgh (< 5%) och för hus 14 kontrollerades endast 5 av 83 lgh (< 5%) ([1], [2]).

A.3 - Yrkande

Motionens primära syfte är att informera och tydliggöra gjorda observationer och innehåller därför ej några explicita yrkanden till beslut.

För mer information, inkl. förslag till beslut, se annan motion ("Injustering av frånluftsventilation och OVK - Del II") till ordinarie föreningsstämma 2013.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: brfporkala.com/nyhetsarkiv/2012/265-2012-10-18-ovk-aer-aennu-ej-klart
[2]: brfporkala.com/teknik/ventilation/264-ovk-besiktningsprotokoll
[3]: Motion 2010 - 1_3

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.