Motion B:4 - Injustering av frånluftsventilation och OVK - Del II

Motionärer: Charlotte Steen, Lennart Andersson, Sara Tomeryd m fl
Antal motionärer: 23
Utsedd kontaktperson: Charlotte Steen
Datum: 2013-03-20 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion B:4

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Som angetts i annan motion ("Injustering av frånluftsventilation och OVK - Del I") finns betydande problem med frånluftsventilationen i föreningens hus. Ett stort antal (läs: 7) hus saknar dessutom snart två (2) år efter att injusteringen utfördes ett godkännade vid OVK-besiktningen. Antalet kontrollerade lgh vid denna besiktning har i en del fall varit mycket litet (< 5%). Betydande insatser för att korrigera existerande brister behövs alltså. Om så inte sker måste de boende anmäla sin egen förening till miljönämnden vilket skulle vara mycket anmärkningsvärt!

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

A) Vid injusteringen genomfördes, enligt besiktningsprotokollen ([2]), bl a annat "Grenspjäll har monterats vid samlingslådorna på vinden"

B) En signifikant förändring av frånlufsventilationens arbetspunkt tycks även gjorts. Detta genom att:

  1. Installera ovan grenspjäll och ta upp en stor del av tryckfallet över detta istället för över de individuella frånluftsdonen i lgh badrum.
  2. Öppnat upp frånluftsdonen i lgh badrum. Många har angett att det står "helt öppet". Detta reducerar även antalet frihetsgrader vid injusteringen, vilket försvårar injusteringen om t ex någon lgh på samma ventilationskanal "avviker" relativt de övriga.
  3. Betydande minskning av frånluftsfläktarnas varvtal. Detta varvtal styrs dessutom av utetemperaturen. När luftflödena sänks kan en s k "icke uniform" minskning av luftflödena i de olika ventilationskanalerna inträffa. Den kanal med störst tryckfall kan då få ett betydligt mindre luftflöden än de övriga.

C) Felanmälningarna indikerar stora variationer i luftflöden över tiden. För att undersöka detta kan tidskontinuerlig loggning av frånluftsfläktarnas arbetspunkter göras med det driftövervakningssystem som föreningens fastigheter är försedda med. Utöver detta kan mätning av luftflöden (läs: tryckfall över frånluftsdon eller mätstos)  i ett antal lägenheter göras med portabla datainsamlingsenheter som får vara utplacerade en längre tid (läs: flertal veckor).

A.3 - Yrkande

  • att en grundlig undersökning, bl a nyttjande tidskontinuerlig loggning (se punkt C ovan). Resultaten från dessa insamlade mätserier nyttjas därefter som en bra startpunkt för vidare åtgärder. Betydligt fler lägenheter än de som kontrollerades vid OVK-besiktningen (ofta < 5 %)  skall undersökas. De lägenheter som f o m 2009 gjort en felanmälan gällande ventilation skall särskilt beaktas.
  • att korrigerande åtgärder vidtages för att dels få en fullgod luftomsättning och dels en stabil arbetspunkt
  • att efter avslutade åtgärder samtliga hus OVK-besiktigas och vid denna godkänns.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: brfporkala.com/nyhetsarkiv/2012/265-2012-10-18-ovk-aer-aennu-ej-klart
[2]: brfporkala.com/teknik/ventilation/264-ovk-besiktningsprotokoll
[3]: Motion 2010 - 1_3

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.