Motion C:2 - Maskering av namnteckningar

Motionärer: Lars Johansson, Gunnar Irvegård, Kerstin Eklund m fl
Antal motionärer: 24
Utsedd kontaktperson: Lars Johansson
Datum: 2013-03-15 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion C:2

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Problem med s k "identitetsstölder" har uppmärksammats under senare tid. Hanteringen av personuppgifter, inkl. namnteckningar, måste därför ske på ett säkert och betryggande sätt. På stämman 2012-05-31 informerades ([1]) dock om att ett antal hanteringsfel förelegat som, helt i onödan, ökat risken för föreningens medlemmar.

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

Styrelsen är fullt medveten om vikten av att skydda namnteckningar. Vid underskrifterna av årsredovisningen ([2] s.19) anges: "Namnteckningarna är överstrukna för att försvåra manipulering."

Trots detta har styrelsen:

  1. Låtit samtliga motioner. för 2010 - 2011 ligga ute på internet med helt omaskerade underskrifter. Trots flera påstötningar från enskilda medlemmar. Felet rättades till först långt efter stämman och då ej genom att maskera namnteckningarna utan genom att helt ta bort samtliga motioner. Barnet spolades alltså ut med badvattnet...
  2. medlemstidningen Porkalen ([2]) låtit trycka motioner med helt omaskerade underskrifter. Detta trots att de i samma nummer sökt, om än bristfälligt, skydda sina egna!

Det inträffade är allvarligt då det kan innebära att föreningen brutit mot gällande lag ([3]).

Dessutom exponeras medlemmarna för helt onödiga risker.

A.3 - Yrkande

  • att styrelsen nogsamt tillser att alla namnteckningar, oavsett informationskanal, effektivt maskeras så att inte namnteckningarna kan återskapas.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: SF 2012 - B1
[2]: Porkalen 2012 nr1
[3]: Personuppgiftslagen, [SFS 1998:204]

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.