Motion C:3 - Medlemssamverkan inför större beslut

Motionärer: Kristina Smeds, Kondzior Adam, Birgit Arcuri m fl
Antal motionärer: 23
Utsedd kontaktperson: Kristina Smeds
Datum: 2013-03-20 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion C:3

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

I en bostadsrättsförening av Brf Porkalas storlek bor det flera tusen människor. Tyvärr är engagemanget för föreningsfrågor, t ex att inkomma med motioner, komma till föreningsstämmor eller arbeta med förtroendeuppdrag, ofta lågt. Detta utesluter dock inte att de boende kan besitta mycket värdefull kompetens och kunnande som kan komma föreningen till del. Särskilt då större beslut skall tas. Då krävs dock en samverkan med medlemmarna på i ett tidigt skede av arbetet från förstudie, förfrågningsunderlag till det slutliga avtalsbesluten.

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

Om boende kan inkomma med förslag och synpunkter på projekt som är under "upparbetning" kan detta medföra att kvalitén på desamma höjs och kanske även kostnaderna sänks. En ökad transparens i föreningens verksamhet kan dessutom dels öka medlemsengagemanget och dels öka förtroendet för de beslut och åtgärder föreningen genomför.

För att detta skall kunna fungera väl bör styrelsen:

  1. Tidigt lämna adekvat och kortfattad information om de större projekt som planeras. Det räcker dock inte med att ange "fönsterbyte" eller "gårdsrenoveringar" utan en mer omfattande generell information bör ges. Detta för att väl söka besvara de fyra primära frågorna: VAD? -  NÄR?  - HUR? - VARFÖR?
  2. Informera om var intresserade medlemmar kan få tillgång till ett mer utförligt informationsmaterial att lämna synpunkter utgående ifrån. Detta kan lämpligen göras via Porkalen och den webbsida styrelsen har att ansvara för.
  3. Göra ett mer detaljerat informationsmaterial tillgängligt för de medlemmar som önskar lämna synpunkter/förslag. Informationen bör lämnas ut tillsammans med anvisningar om hur denna skall hanteras och utlämningskvittens kan med fördel nyttjas. Detta för att söka undvika missförstånd. Om, i något extremt, undantagsfall det finns oklarheter kring "känslig" information kan t ex ett avtal om att t ex ej sprida uppgifterna nyttjas.

A.3 - Yrkande

  • att styrelsen söker utnyttja den värdefulla resurs som medlemmarnas kompetens och kunnande utgör bättre, och då särskilt inför större beslut, på det sätt som beskrivs ovan (punkt 1 - 3).

A.4 - Bilagor / Referenser

 

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.