Motion C:4 - Motionshandläggning

Motionärer: Ulla Sjöberg,  Barbro Alvolin, Kosar Garib m fl
Antal motionärer: 24
Utsedd kontaktperson: Ulla Sjöberg
Datum: 2013-03-15 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion C:4

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Till stämman 2012 inkom fem (5) detaljerade motioner ([1]-[2]) gällande brister i styrelsens motionshantering. Främst gällde detta att fel och brister i styrelsens "svar" alt. "utlåtande". Brister som ger stämman ett felaktigt beslutsunderlag och även, om det ej rättas, sänker kvalitén hos de fattade stämmobesluten.

Viss förbättring skedde under 2012 men många fel och brister upprepades vilket tydligt framgår av några exempel.

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

  • Motion 6 - 10: Trots att motionerna saknar yrkanden föreslår styrelsen att "stämman avslår motionen". Felet framgår tydligt av styrelsens motionssvar till motion 21 (Ref: Porkalen 2012 nr1, s.41): "Den som vill ha en fråga prövad i beslut på ett möte måste presentera ett yrkande. Utan yrkande inget beslut."
  • Motion 2: Motionen kommer från två enskilda föreningsmedlemmar som dessutom sitter i styrelsen för Brf Porkala. Trots detta föreslår styrelsen att "motionen återremitteras till styrelsen". Man kan dock inte "återremittera" till annan än den/de som inlämnat motionen (Ref: Porkalen 2012 nr1, s.24).
  • Motion 4: Styrelsen föreslår att stämman skall "uppmana styrelsen att snarast uppdatera underhållsplanen om nya vattenstammar och planera och finansiera av stambytet...". Styrelsen ber stämman att ge dem i uppdrag att göra sådant de är skyldiga att göra enligt föreningens stadgar ([3]). En stämma skall naturligtvis ej tillfrågas om styrelsen skall följa stadgarna eller ej! Detta är därför ett mycket allvarligt fel (Ref: Porkalen 2012 nr1, s.26).

Fel av ovan typ gör att stämman får ett felaktigt eller bristfälligt underlag att gå till beslut på.

Dessa fel måste därför rättas under stämman, vilket gör att stämmorna blir längre och kräver mera resurser från inblandade motionärer. Allt detta kan undvikas om styrelsen rättar till bristerna i sin motionshandläggning!

A.3 - Yrkande

Motionens primära syfte är att informera och tydliggöra gjorda observationer och innehåller därför ej några explicita yrkanden till beslut.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: Motion 6 - 10 till ordinarie föreningsstämma 2012; Porkalen 2012 nr1, s.27 - s.30
[2]: SF 2012 - B9
[3]: SF 2012 - B10

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.