Motion D:1 - Ordningsregler - Del I

Motionärer: Lars Johansson, Kerstin Wennberg, Margaretha Fernström m fl
Antal motionärer: 24
Utsedd kontaktperson: Lars Johansson
Datum: 2013-03-15 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion D:1

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Som ett komplement till gällande lagar och föreningsstadgar behöver en bostadsrättsförening normalt ett antal ordningsregler. Det finns ett antal ordningsregler som det är av stor vikt att föreningens medlemmar respekterar och följer. För att denna viktiga respekt och efterlevnad av ordningsreglerna ej skall undermineras är det av vikt att handläggningen av ordningsreglerna sköts kompetent och korrekt. Tyvärr kan detta inte anses gälla för Brf Porkala och då särskilt de senaste "öfvningarna" styrelsen sökt genomföra. Några exempel ges nedan.

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

  1. Nya "störningsregler" meddelas under v.1249 ([1]) dock utan relevanta skäl och motiveringar. Ändringen beskrivs som en "omformulering" trots mycket stora ändringar. Den störningsfria tiden har ökats 15 tim/vecka. Ändringen är bristfällig varför styrelsen tillskrivs.
  2. Omarbetade störningsregler - version 2.0 meddelas via infoblad v.1251 ([2]). Några påtalade fel har rättats men fler ändringar tillkommer. Den störningsfria tiden, relativt före v.1249,  har nu ökats med 16 tim/vecka (+25 %).
  3. I Porkalen 2012 nr3, s.14 lämnas information om trivselregler som varken stämmer med de tidigare eller de nyligen uppsatta infobladen (se ovan). I Porkalen 2013 nr1, s.11 ([3]) meddelas ytterligare en version med ännu fler ändringar. Även dessa gånger lämnas inga som helst motiveringar och skäl.
  4. I december 2012 fanns fem (5) olika ordningsregler i omlopp (anslagstavla entréer, infoblad  v.1249/1251, webbsida, Porkalen) med icke samstämmig information. Ett flertal juridisk ogiltiga regler finns medtagna.
  5. Inga uppgifter om när de nya ordningsreglerna beslutats och av vem finns angivet. Inte heller från vilken tidpunkt de skall börja gälla. Reglerna ges olika beteckningar ("Ordningsregler", "Störningsregler", "Trivselregler"  m m) vilket, om möjligt, ökar otydligheten ytterligare. Information om vad som ändrats och varför saknas helt.

A.3 - Yrkande

Motionens primära  syfte är att informera och tydliggöra gjorda observationer och innehåller därför ej några  explicita yrkanden till beslut.

För mer information, inkl. förslag till beslut, se annan motion ("Ordningsregler - Del II") till ordinarie föreningsstämma 2013.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: Omarbetade ordningsregler
[2]: Omarbetade ordningsregler v. 2.0
[3]: brfporkala.com/errata-porkalen/2013/nr1/316-ordningsregler

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.