Motion D:2 - Ordningsregler - Del II

Motionärer: Lars Johansson, Gunnar Irvegård, Per Åkerholm m fl
Antal motionärer: 24
Utsedd kontaktperson: Lars Johansson
Datum: 2013-03-15 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion D:2

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Som visats i annan motion ("Ordningsregler - Del I") finns ett betydande antal fel och brister i såväl handläggningen av ordningsreglerna som i innehållet. Detta är allvarligt eftersom det finns ett antal ordningsregler som det är av stor vikt att föreningens medlemmar respekterar och följer. Styrelsen drabbas dessutom "dubbelt" dels som enskilda föreningsmedlemmar och dels genom att deras styrelsearbete försvåras om ordningsreglerna ej följs. En korrekt och kompetent handläggningen av ordningsregler som visar föreningsmedlemmarna hänsyn och respekt krävs därför.

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

För Brf Porkalas ordningsregler bör gälla att:

  1. De skall vara daterade och inkludera information om vem som fattat beslut om dessa och när de skall börja gälla.
  2. De måste följa gällande lagar och föreningens stadgar. Detta kräver att ändringsförslag granskas juridiskt innan beslut om dessa fattas.
  3. Innan ändringar genomförs skall adekvat information om vad som skall ändras och skäl till ändringarna ges.
  4. De skall vara i god överensstämmelse med kända fakta. Vid tveksamheter bör sakkunniga konsulteras.
  5. De skall vara konkreta och tydliga. Endast regler där efterlevnaden kan kontrolleras skall alltså finnas med.
  6. För enklare hantering, av såväl styrelse som medlemmar, bör ordningsreglerna numreras.
  7. Entydig beteckning av ordningsreglerna skall nyttjas för att förhindra missförstånd.
  8. En och samma version av reglerna skall nyttjas oavsett informationskanal (ex. entréer, Porkalen, webbsida).
  9. För att medge en hög acceptans och en god efterlevnad av reglerna bör stor medlemsförankring eftersträvas. Det kan därför vara skäl att överväga möjligheten att ordningsregler tillställs föreningsstämman för beslut.

A.3 - Yrkande

  • att styrelsen vid den fortsatta hanteringen av föreningens ordningsregler följer vad som angetts ovan (punkt 1 - 9).

Motionärerna ser inget hinder för att styrelsen, givet de stora brister som för närvarande råder, söker tillämpa vad som angetts ovan (punkt 1 - 9) snarast möjligt och utan att invänta ett kommande stämmobeslut.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: Omarbetade ordningsregler
[2]: Omarbetade ordningsregler v. 2.0
[3]: brfporkala.com/errata-porkalen/2013/nr1/316-ordningsregler

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.