Motion E:1 - Styrelsens upplysningsplikt

Motionärer: Kristina Smeds, Elzbieta Halfar, Britt Johansson m fl
Antal motionärer: 23
Utsedd kontaktperson: Kristina Smeds
Datum: 2013-03-15 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion E:1

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Styrelsen har en mycket långtgående, lagstadgad ([1], [2]), skyldighet att svara på föreningsmedlemmars frågor under en stämma. Ur [2] 7 kap § 11 framgår: "Styrelsen […] skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman."


Upplysningsplikten är av yttersta vikt för en reell föreningsdemokrati.

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)<

Alla frågor skall besvaras om inte styrelsen bedömer att detta kan ”vara till nackdel för föreningen” och då anger detta som ett skäl till att inte besvara ställd fråga. Möjligheten att endast tyst vägra svara på en fråga medger alltså ej lagen.

En stämmoordförande har ej rätt att hindra styrelsen från att uppfylla sin upplysningsplikt. Denna är strikt och är inte villkorad av ett godkännande från en stämmoordförande. En stämmoordförande skall istället för att resa hinder söka tillse, även om styrelsen har det yttersta ansvaret, att styrelsen fullföljer sina lagstadgade skyldigheter.

Styrelsen är medveten om att föreningsmedlemmar har rätt till svar på ställda frågor. Detta framgår av "motionssvar" till Motion 21 förra året (Ref: Porkalen 2012 nr1 s.41):"Mötesordföranden skall: [...] Se till att enskilda mötesdeltagare får tillfredställande svar på sina frågor. (vanligtvis riktade till styrelsen)."

stämman 2012-08-30 förhindrade dock stämmoordföranden styrelsen att uppfylla sin upplysningsplikt genom att, under behandling av motion 2, säga "[...] jag har sagt till styrelsen att dom inte får svara." (*) Trots att ett stort antal  stämmoförfrågningar tillställdes styrelsen därefter erhölls inte svar på någon enda av dessa. Stämmoordföranden t o m förnekar upplysningsplikten och säger "Det finns ingen plikt för styrelsen att svara". (*)

Så här får det inte gå till! Detta agerande är dels ett öppet lagtrots och dels ett mycket allvarligt hot mot en reell föreningsdemokrati. Ärendet kommer därför att överlämnas till föreningens revisorer för fortsatt handläggning enligt gällande lag ([2]).

A.3 - Yrkande

Stämman har naturligtvis inget mandat att besluta om gällande lagstiftning, inkl. styrelsens upplysningsplikt, skall följas eller ej. Motionens primära  syfte är att informera och tydliggöra gjorda observationer och innehåller därför ej några explicita yrkanden till beslut.
 
Undertecknade motionärer förväntar sig att Brf Porkalas styrelse vid kommande föreningsstämmor nogsamt uppfyller sin upplysningsplikt och att stämmoordföranden söker tillse att så sker.

(*): styrks av flera oberoende ljudinspelningar.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614]
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667]
[3]: brfporkala.com/juridik/lagar/319-styrelsens-upplysningsplikt

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.