Motion E:2 - Årsredovisning

Motionärer: Arne Eriksson, Kerstin Eklund, Genene Tedla m fl
Antal motionärer: 19
Utsedd kontaktperson: Arne Eriksson
Datum: 2013-03-20 / 2013-03-27
Inlämnad motion (komplett): Motion E:2

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

För att skapa förutsättningar för ett gott förtroende för hur föreningens räkenskaper sköts måste ett nödvändigt villkor anses vara en årsredovisning med en hög nivå av transparens. Det skall enkelt gå att se de olika posterna för intäkter och utgifter. För att underlätta detta finns ett antal noter i årsredovisningen. Dessa är dock inte tillräckligt detaljerade utan ett antal poster har "slagits ihop" vilket starkt reducerar transparensen. Några exempel på där tydligare redovisning behövs ges nedan, många fler finns dock ([3]).

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

 1. Not 5 Förvaltnings- och externa kostnader - post "Serviceavgift till branschorgan":
  I denna tycks ett antal medlemsavgifter ha slagits ihop. Att ta reda på hur stor avgiften till t ex HSB Stockholm  (f n 62.000 kr/år) skall vara kräver att bilaga till stämmoprotokoll från HSB Stockholm ([1]: bilaga [2]) inhämtas.
 2. Not 5 Förvaltnings- och externa kostnader - post "Förvaltningsarvode":
  Ingen uppgift om VILKEN förvaltning det gäller. Bör specificeras.
 3. Not 5 Förvaltnings- och externa kostnader - post "Administration kontor och övrigt":
  En typisk "slaskpost" där de större posterna bör anges.
 4. Not 4 Driftskostnader - post "Avgälder, arrenden och avgifter":
  Posten "slår ihop"  helt olika kostnader. Någon avgäld till HSB finns dessutom inte längre ([2]). Bör specificeras.
 5. Not 4 Driftskostnader - post "Fastighetsskötsel/städning entreprenad":
  Poster som ej "hör ihop" har dock slagits ihop vilket starkt reducerar transparensen.

För att ej "rubba" huvudstrukturen i årsredovisningen men ändock lätt medge för styrelsen att öka transparensen föreslås att:

 1. Undernoter (ex. 4a, 4b, 4c ..., 5a, 5b, ... o s v) läggs in mellan / efter de nu befintliga "huvudnoterna" (3, 4 , 5. ...).
 2. I undernoterna kan olika poster i huvudnoterna enkelt och flexibelt specificeras.
 3. Hänvisning från huvudnoter till undernoter gör på samma sätt som till huvudnoterna idag.

A.3 - Yrkande

 • att styrelsen söker öka transparensen i årsredovisningen genom att tydligare specificera vad de olika posterna i noterna inkluderar. Ett förslag med hög flexibilitet, och utan att vara beroende av ytterligare underlag eller nämnvärda insatser från ekonomiförvaltare eller revisor, ges ovan (punkt 1 - 3).

Motionärerna föreslår även att styrelsen söker "förekomma" motionen genom att redan i årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 påbörja arbetet med att införa i motionen föreslagna förändringar.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: brfporkala.com/ekonomi/hsb/322-medlemsavgift
[2]: brfporkala.com/ekonomi/hsb/320-foreningsavgald
[3]: Årsredovisning 2011

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.