Motion F:3 - Nedskräpning

Motionärer: Arne Eriksson och Kristina Smeds
Antal motionärer: 2
Utsedd kontaktperson: Arne Eriksson
Datum: 2013-03-31 / 2013-03-31
Inlämnad motion (komplett): Motion F:3

A - Motion:

A.1 - Bakgrund / Inledning

Att styrelsen som i Porkalen (ref: Porkalen 2012 nummer 2, sid 2 och 11) påminner om vikten av att vi alla hjälps åt att söka hålla nedskräpningen nere är mycket bra. Oavsett hur mycket som föreningen lägger ned på städning (inre såväl som yttre) kan detta ej kompensera fullt ut jämfört med om varje boende axlar sitt ansvar att undvika nedskräpning. Dock finns det mycket som styrelsen själv kan göra för att minska nedskräpningen.

En del av nedskräpningen är t o m styrelsen direkt ansvarig för!

A.2 - Beskrivning av ärendet (forts)

Som exempel på nedskräpning styrelsen kan påverka är:

  1. Uppsättning av förfulande anslag på föreningens portar. Detta ger dåliga signaler till såväl mäklare    som boende som då lätt "tar efter". För detaljer och tydliga exempel se särskild artikel ([1]).
  2. Ett antal anlitade entreprenörer nyttjar föreningens gårdar för mellanförvaring av rivningsmaterial. Rivningsmaterialet ligger kvar dag efter dag och ibland ett flertal veckor alt. en hel månad. Ett antal väl styrka fall där entreprenörer som föreningen anlitat misskött sig återfinns i en särskild artikel ([2]).

Om inte styrelsen gör det de kan för att minska nedskräpningen ger detta dåliga signaler till de boende och det är inte orimligt att fler av dessa då kan bidra till nedskräpningen själva. Detta är något som tyvärr mycket lätt kan ses ha inträffat under det senaste året.

Styrelsen måste ha ett flexibelt avtal med markförvaltaren så att extrastädningar görs, när så krävs, och inte som nu skräp kan få ligga krav i ett antal månader utan att det städas bort. Detta bör göras enligt uppgjorda rutiner och utan särskild anfordran från beställarens sida. Att detta inte fungerar helt idag är mer än uppenbart.

A.3 - Yrkande

  • att styrelsen tar fram rutiner för hur extrastädningar av föreningens markytor skall utföras av markförvaltaren. Målet skall vara att extrastädningar görs automatiskt när så krävs och att ej skräp ligger kvar längre tid.
  • att styrelsen och de entreprenörer föreningen anlitar slutar nyttja föreningens portar som anslagstavlor. Det finns särskilda anslagstavlor att nyttja!
  • att styrelsen informerar samtliga entreprenörer om att transportera bort rivningsmaterial snarast möjligt. Detta kräver god planering av entreprenören och ibland något högre transportkostnader.

A.4 - Bilagor / Referenser

[1]: Minska nedskräpningen - I
[2]: Minska nedskräpningen - II

A.5 - Grundförutsättningar

Samtliga som har undertecknat motionen är föreningsmedlemmar och att betrakta som motionärer.

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till föreningsstämman, ej styrelsen, för behandling/beslut.

Motionen saknar helt frågor och kraven i densamma är ej att betrakta som uppfyllda varför styrelsen naturligtvis varken har att söka ge ”svar eller föreslå stämman ”att motionen skall anses besvarad ”. Några ”svar” finns det alltså ej för styrelsen att avlämna.

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att avge kommentarer med anledning av motionen.

Notera dock distinktionen mellan svar och kommentarer. Vid frågor eller om något är oklart var vänlig kontakta utsedd kontaktperson.