Stämmoförfrågan 11A:1 - Förbrukningsstatistik - fjärrvärme

Frågeställare: Arne Eriksson, Charlotte Steen
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 11A:1
Underskriftsdatum 2011-06-01

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Föreningens kostnader för fjärrvärme har ökat kraftigt (närmare 1.000.000 kr) under den gångna perioden. För att få grepp om hur väl föreningens driftstekniska utrustning fungerar erfordras att tillgång till förbrukningsstatistik finns. Det är av vikt att detta fortlöpande följs. Utan dessa uppgifter kan medlemmarna ej bedöma om kostnaderna för fjärrvärmen är rimliga eller ej.

A.2 - Begärda uppgifter:

Förbrukningsstatistik för fjärrvärmen (inkl. uppgifter om verkningsgrad [antal MWh/m3 alt. medelreturtemperatur]) månadsvis f.o.m. 2009-01-01 - 2011-04-30. Dessa uppgifter finns dels på fakturaunderlag och dels från Fortums webbsida.

A.3 - Svarsdatum:

Skriftligt svar, med begärda uppgifter, önskas senast trettio (30) dagar efter stämman. Om så ej skett kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisorer för fortsatt handläggning.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §