Stämmoförfrågan 11A:3 - Arvode till styrelsen

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 11A:3
Underskriftsdatum 2011-06-04

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

För 2:a året i följd har styrelsen överskridit det arvode stämman beslutat om (fast arvode= 250.000 kr; rörligt arvode [för arbete utanför ordinärt styrelsearbete] = max 100.000 kr).
 
Felet har uppenbarligen, också för 2:a året i rad, missats vid revisionen!

Förra året överskreds det rörliga arvodet (181.880 kr) och detta året det fasta (278.800 kr).

A.2 - Begärda uppgifter:

Komplett, verifierbart, underlag som visar totala utbetalningen till styrelsen för räkenskapsåret 2009 och 2010.

En skriftlig förklaring till avvikelserna mot av stämman fattade beslut önskas också.

Underlaget önskas även granskat och underskrivet av föreningens revisorer.

A.3 - Svarsdatum:

Skriftligt svar, med begärda uppgifter, önskas senast trettio (30) dagar efter stämman. Om så ej skett kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisorer för fortsatt handläggning.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §