Stämmoförfrågan 11A:4 - Info upphandling - Univent AB

Frågeställare: Arne Eriksson, Charlotte Steen
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 11A:4
Underskriftsdatum 2011-06-01

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Vid upphandlingar får inget jäv mellan styrelse och anlitade entreprenörer finnas. De upphandlingar som genomförts av styrelsen på senare tid har rest ett antal frågetecken hos föreningens medlemmar (ex. Motion 6 - 2011). Endast misstanken av jäv är allvarligt och kan om detta föreligger orsaka föreningen allvarlig skada.

Styrelsens ordförande har tidigare varit anställd av Univent AB, även under tid då han suttit i styrelsen, och föreningen har nu tecknat avtal gällande OVK-arbete med just Univent AB.

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Info om hur upphandlingen gått till.
(Vilka tog fram förfrågningsunderlaget (FU), Vilka företag erhöll FU? Vilka anbud erhölls (Företag + anbudssumma)? Vilka deltog i anbudsutvärderingen? Vilken föredrog ärendet för styrelsen? Vilka deltog under det styrelsemöte där beslut i ärendet togs?)

2) Vilka associationer  har föreningens ordförande haft med Univent AB under sin tid som styrelseledamot, alltså f.o.m. 2005 och fram till nu?

Uppgifterna önskas även granskade av revisorn med dennes eventuella tilläggskommentarer.

A.3 - Svarsdatum:

Skriftligt svar, med begärda uppgifter, önskas senast trettio (30) dagar efter stämman. Om så ej skett kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisorer för fortsatt handläggning.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §