Stämmoförfrågan 11A:5 - Kollektiv Bostadsrättstilläggsförsäkring

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 11A:5
Underskriftsdatum 2011-06-01

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Kollektiv Bostadsrättstilläggsförsäkring (KBTF nedan):

På stämman 2009 lade styrelsen fram förslag om KBTF men stämman hade allvarliga invändningar mot förslaget och avslog först förslaget och beslöt därefter att återremittera frågan till styrelsen (ref. Stämmoprotokoll 2009-06-24 § 18 införd i Porkalen nr 3 2009 s 19)

Frågan återkom ej till efterföljande föreningsstämma för nytt beslut utan styrelsen beslöt att  ensidigt och i direkt strid mot gällande stämmobeslut, genomföra det förslag som (KBTF) föreningsstämman AVSLAGIT.

Styrelsens agerande saknar helt stöd i såväl stadgar som lagstiftning och av mycket allvarlig karaktär. Ärendets allvar kan inte nog understrykas!

A.2 - Begärda uppgifter:

Det inträffade måste granskas i detalj och som ett första steg begäres följande uppgifter:

a) En detaljerad skriftlig redogörelse från såväl styrelsen som föreningens revisorer som, i detalj redogör för dels det inträffade och dels varför detta helt missats vid revisionen.

b) Förslag från revisorerna på dels hur det ogiltiga beslutet skall korrigeras och dels
hur detta skall kunna söka förhindras framöver.

A.3 - Svarsdatum:

Skriftligt svar, med begärda uppgifter, önskas senast trettio (30) dagar efter stämman. Om så ej skett kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisorer för fortsatt handläggning.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §