Stämmoförfrågan 12A:1 - Ny försäkring (KBTF) f.o.m. 2011-01-01

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12A:1
Underskriftsdatum 2012-05-29

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Ny försäkring (KBTF) f.o.m. 2011-01-01.

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det korrekt att styrelsen lade fram ett förslag gällande kollektiv bostadsrättstilläggs- försäkring (KBTF) vid stämman 2009-06-24? (Ja/Nej)

Ja: 2).  Nej: Svaret stämmer ej med stämmoprotokollet. 2).

2) Godkände stämman det lagda förslaget? (Ja/Nej)

Nej: 3). Ja: Svaret stämmer ej med stämmoprotokollet. 3).

3) Beslutande stämman att ge styrelsen i uppdrag att omarbeta förslaget och återkomma med nytt förslag till kommande stämma för beslut, genom att återremitera frågan till styrelsen? (Ja/Nej)

Ja: 4). Nej: Svaret stämmer ej med stämmoprotokollet. 4).

4) Har styrelsen återkommit till någon stämma efter 2009-06-24 med ett nytt omarbetat förslag för stämman att ta ställning till? (Ja/Nej)

Nej: 5).  Ja: Svaret stämmer ej stämmoprotokoll och övrig föreningsinformation. 5).

5) Har styrelsen ändock, utan stämmans godkännande, genomfört det aktuella förslaget? (Ja/Nej)

Ja: Summering). Nej: Svaret stämmer ej med tillgänglig föreningsinformation. Summering.)

Summering: Styrelsen har uppendarligen, i direkt strid mot stämmans beslut, genomfört ett förslag (KBTF) som stämman beslutat att ej godkänna i sin nuvarande form. Mandat för detta har helt saknats.

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.5 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.