Stämmoförfrågan 12A:3 - Brf Porkalas föreningsförvaltare

Frågeställare: Arne Eriksson, Kathy Kazemi
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12A:3
Underskriftsdatum 2012-05-29

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Brf Porkalas föreningsförvaltare (Årsred. 1.3.2; Porkalen nr1 2012 s.6):

I avsnitt 1.3.2 anges avslutningsvis: "Från och med årsskiftet 2011/2012 är förvaltaren stationerad på HSB-kontoret på Helsingforsgatan i Akalla."

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det riktigt att under 2008 - 2009 hade vi en föreningsförvaltare som arbetade på heltid i Brf Porkala  ? (Ja/Nej)

Ja: 2).  Nej: Svaret stämmer ej med årsredovisningen för 2008 (Porkalen nr2 2009 s.7). 2).

2) Är det riktigt att styrelsen successivt har minskat förvaltningen och vi, den största Brf i hela Akalla/Husby/Kista  nu inte har någon förvaltare "på plats" i föreningen? (Ja/Nej)

Ja: 3). Nej: Svaret stämmer ej med skriftlig dokumentation. 3).

3) Är det riktigt att två styrelseledamöter i en motion (Motion 2) framför starka, mycket tydligt motiverade, skäl till kraftigt ökade förvaltarresurser? (Ja/Nej)

Ja: 4). Nej: Svaret stämmer ej med skriftlig dokumentation. 4).

4) Varför har styrelsen inte på något sätt lämnat en motivering till flytten av förvaltaren?

Summering: Styrelsens neddragning av förvaltarresurser är högst anmärkningsvärd och bör granskas närmare.

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.5 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.