Stämmoförfrågan 12B:1 - Underskrifter av motioner

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12B:1
Underskriftsdatum 2012-05-29

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motioner (Porkalen nr1 2012 s.19): Vid underskrifterna av årsredovisningen anges:

"Namnteckningarna är överstrukna för att försvåra manipulering."

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det korrekt att Ni i förra årets årsredovisning angav (Porkalen nr2 2011 s.23) för motinärernas namnunderskrifter: "Namnteckningarna är gjorda något otydliga för att de skall vara svårare att kopiera otillåtet [...]"? (Ja/Nej)

Ja: 2).  Nej: Svaret stämmer ej med skriftligt underlag. 2).

2) Har styrelsen följt vad som angetts i årsredovisningen? (Ja/Nej)

Ja: Felaktigt. Samtliga motioner. för 2010 - 2011 ligger ute på internet med helt omaskerade underskrifter. Trots flera påstötningar från enskilda medlemmar. 3). Nej: 3).

3) Är motionärernas namnteckningar maskerade i år? (Ja/Nej)

Ja: Stämmer ej med skriftligt underlag. 4). Nej: 4).

4) Varför skyddar Ni Era egna underskrifter men exponerar medlemmarnas?

Summering: Det inträffade är allvarligt då det kan innebära att föreningen brutit mot gällande lag (Personuppgiftslagen, [SFS 1998:204]). Dessutom exponeras medlemmarna för onödiga risker. Styrelsen måste därför åtgärda aktuella fel snarast möjligt.

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.5 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.