Stämmoförfrågan 12B:6 - Motion 10 - "Bristfällig motionshantering - Felaktig föreningsinformation"

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla-Britta Cedheim
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12B:6
Underskriftsdatum 2012-05-29

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 10  - "Bristfällig motionshantering - Felaktig föreningsinformation"

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det riktigt att det som behandlats för motion 6 d.v.s. att motionen saknar yrkanden till : beslut även gäller för motion 10? (Ja/Nej)

Ja: 2).  Nej: Felaktigt - läs om motionen. 2).

2) Ert förslag "Styrelsens föreslår att stämman avslår motionen" är alltså felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Summering). Nej: Anmärkningsvärt svar - Förklara! Summering)

Summering: I motionen framför detaljerade exempel på brister i föreningsinformationen som gäller stämmor och motioner.  Att detta på intet sätt bemöts av styrelsen är anmärkningsvärt.

I detta fall (liksom för motion 6 - 9)   kan nog näppeligen ordspråket "Hälsan tiger still" anses gälla.

Motionärerna (31 st) upprepar därför uppmaningen att styrelsen nogsamt tar till sig motionens innehåll för att söka förhindra en framtida upprepning. Då motionen ej kräver beslut, föreslås att stämman går vidare till nästa motion.

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.5 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.