Stämmoförfrågan 12B:7 - Motion 11 - "Bristande städkvalitet"

Frågeställare: Arne Eriksson, Kristina Smeds
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12B:7
Underskriftsdatum 2012-05-29

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 11  - "Bristande städkvalitet"

Det är bra att styrelsen tagit motionen, från 30 medlemmar på allvar och föreslår bifall till lagd motion.

A.2 - Begärda uppgifter:

Vad gäller styrelsens övriga uppgifter i sitt svar önskas följande förtydligande ges:

1) För att få en rättvisande bild av städningens kvalitet bör oannonserade stickprovskontroller vid ett antal tillfällen göras. Endast en kontroll torde ej räcka.

2) Förfrågningsunderlag och avtalshandlingar baserade på professionella ramverk som t.ex. AFF (Administrativa Föreskrifter för Fastighetsförvaltning) bör nyttjas. Detta ger möjlighet till bra upphandlingar och robusta avtal. Sådana avtal har föreningen haft under en längre tid innan bytet till nuvarande städbolag 2010.

3) Avtalskonstruktioner som är moderna och flexibla och baseras på en tydlig kvalitetsplan knyts till upprättade funktionskrav är att föredra framför detaljstyrda avtal av typ "Ni skall göra såhär och inget annat..."

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §