Stämmoförfrågan 12B:8 - Motion 12 - "Automatisk bom - Kaskögatan"

Frågeställare: Arne Eriksson, Kristina Smeds
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12B:8
Underskriftsdatum 2012-05-29

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 12  - "Automatisk bom - Kaskögatan"

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det riktigt att det som styrelsen anger: "Att permanent sätta igen den [bommen] skulle medföra olägenhet för de boende [...]" inte ingår i motionens förslag? (Ja/Nej)

Ja: 2). Nej: Felaktigt - läs om motionen. 2).

2) Styrelsen anger for byte av bom: "Åtgärden har planerats att genomföras 2013." Är det inte så att planer kan ändras, ny styrelse etc varför detta på intet sätt är bindande? (Ja/Nej)

Ja: 3). Nej: Anmärkningsvärt svar - Förklara! 3)

3) Är det inte så att styrelsen är väl medveten om såväl nära olyckstillbud som ökad olycksrisk med nuvarande situation? (Ja/Nej)

Ja: 4). Nej: Svaret stämmer ej med kända fakta se referenser i motionen. 4)

4) Är det inte så att styrelsens förslag till beslut är identiskt med motion 12 utom att tidskravet "utan onödigt dröjsmål" strukits? (Ja/Nej)

Ja: Summering). Nej: Svaret stämmer ej med Porkalen nr2 2012 s.32. Summering).

Summering: Styrelsens förslag tar ej tillräckligt ansvar för den ökade olycksrisken. De tretti motionärerna vidhåller därför lagt motionsyrkande med byte av bommen snarast möjligt.

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.5 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.