Stämmoförfrågan 12B:9 - Motion 2 (från två styrelseledamöter)

Frågeställare: Arne Eriksson, Kristina Smeds
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12B:9
Underskriftsdatum 2012-05-30

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 2 (från två styrelseledamöter).  Motionens yrkande är uppdelat i sex (6) delpunkter.

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det inte så att Ni har uppfattat detta som paragrafer i Ert svar? (Ja/Nej)

Ja: 2).  Nej: Felaktigt - läs om Ert motionssvar. 2).

2) Då är alltså styrelsen förslag att "dela upp i sex paragrafer så dessa kan behandlas separat helt överflödigt? (Ja/Nej)

Ja: 3). Nej: Anmärkningsvärt svar - Förklara! 3)

3) Kan Ni bekräfta att motionen är inlämnad av två (2) enskilda föreningsmedlemmar som dessutom är styrelseledamöter? (Ja/Nej)

Ja: 4). Nej: Fel svar - läs om motionen. 4)

4) Är det korrekt att man ej kan återremittera något underlag till annan part än den som inkommit med detsamma? (Ja/Nej)

Ja: 5). Nej: Anmärkningsvärt svar (stämmer ej med normalt språkbruk) - Förklara! 5).

5) Då är alltså Ert förslag till beslut "Styrelsen föreslår att motionen återremitteras till styrelsen." felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Summering). Nej: Anmärkningsvärt svar - Förklara! Summering).

Summering:

Den av två styrelseledamöter lagda motionen är välskriven och som helhet mycket bra.

Motionen belyser ett antal allvarliga brister i föreningens verksamhet och ger tydliga förslag till hur dessa skall kunna minskas.

Följande, triviala och förtydligande, tillägg föreslås dock för att undvika missförstånd:

"Punkt 1-3 avser primärt planerat underhåll och ej akuta åtgärder (t.ex. efter vattenskador)."

Med detta tillägg föreslår jag att stämman bifaller den lagda motionen.

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.5 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.