Stämmoförfrågan 12S:1 - Info upphandling Univent AB

Frågeställare: Sigurd Eliasson
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12S:1
Underskriftsdatum 2012-05-27

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Info upphandling - Univent AB (Årsred. 1.4.5 OVK; Porkalen nr1 2012 s.7):

Vid upphandlingar får inget jäv mellan styrelse och anlitade entreprenörer finnas. De upphandlingar som genomförts av styrelsen på senare tid har rest ett antal frågetecken hos föreningens medlemmar (ex. Motion 6 - 2011, Motion 3 - 2012). Endast misstanken av jäv är allvarligt och kan om detta föreligger orsaka föreningen allvarlig skada.

A.2 - Begärda uppgifter:

Styrelsens förra ordförande har tidigare varit anställd av Univent AB, även under tid då han suttit i styrelsen, och föreningen har under 2010-2011 tecknat avtal gällande OVK-arbete med just Univent AB. Mot bakgrund av detta begäres följande uppgifter:

1) Info om hur upphandlingen gått till : (Vilka tog fram förfrågningsunderlaget (FU), Vilka företag erhöll FU? Vilka anbud erhölls (Företag + anbudssumma)? Vilka deltog i anbudsutvärderingen? Vilken föredrog ärendet för styrelsen? Vilka deltog under det styrelsemöte där beslut i ärendet togs?)

2) Vilka associationer  har föreningens förra ordförande haft med Univent AB under sin tid som styrelseledamot, alltså f.o.m. 2005 och fram till nu?

Utöver muntligt svar (övergripande) på stämman önskas ett skriftligt, komplett, underlag, som även styrker avlämnade muntliga svar, senast trettio (30) dagar efter stämman.

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §