Stämmoförfrågan 12S:2 - Ny tvättutrustning Sib. 42

Frågeställare: Sigurd Eliasson
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12S:2
Underskriftsdatum 2012-05-27

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Ny tvättutrustning Sib. 42 (Årsred. 2.4 ; Porkalen nr1 2012 s.8):

I förvaltningsberättelsen anges: "Tvättstugan i huset Sibeliusgången 42 har i början på 2012 fått nya maskiner [...]. Dessa maskiner är leasade [...] för att se om föreningen därigenom kan få lägre kostnader för tvättstugorna."

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det inte så att föreningens tvättutrustning har en förväntad livsläng på 10 - 15 år? (Ja/Nej)

Ja: 2).  Nej: Svaret tycks ej stämma med de tidigare uppnådda livslängderna. 2).

2) Är det inte så att det är den totala kostnaden under innehavstiden (TOC = Total Cost of Ownership) som är den primära att söka minimera? (Ja/Nej)

Ja: 3). Nej: Svaret är anmärkningsvärt - förtydliga!  3).

3) Leasing kan ha vissa fördelar relativt köp (flexibilitet, lägre bundet kapital etc) men lägre kostnader är normalt inte en av dessa. Hur kan då en långtidshyra (10 - 15 år) förväntas ge "lägre kostnader för tvättstugorna"?

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.5 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.