Stämmoförfrågan 12S:3 - Framtida planerad verksamhet

Frågeställare: Sigurd Eliasson
Inlämnad stämmoförfrågan (komplett): Stämmoförfrågan 12S:3
Underskriftsdatum 2012-05-27

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Framtida planerad verksamhet (Årsred. 2.5 ; Porkalen nr1 2012 s.9):

I förvaltningsberättelsen anges:

"Styrelsen har beslutat att all planerad verksamhet framdeles ska baseras på teknisk besiktning av fastighetsbeståndet och marken och utifrån en kontinuerlig uppdatering av underhållsplanen."

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Kräver inte stadgarna (§ 33) att styrelsen skall "upprätta underhållsplan för genomförandet av föreningens hus" ? (Ja/Nej)

Ja: 2).  Nej: Svaret strider mot stadgarna. 2).

2) Är det inte just "planerad verksamhet" (anm. borde angett som "periodiskt underhåll") som underhållsplanen omfattar? (Ja/Nej)

Ja: 3). Nej: Svaret är direkt fel. Läs på underhållsplanen! 3).

3) Kräver inte dessutom stadgarna (§ 33) att "Styrelsen skall varje år tillse att föreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med föreningens underhållsplan" ? (Ja/Nej)

Ja: 4). Nej: Svaret strider mot stadgarna. 4).

4) Är det riktigt att två enskilda styrelseledamöter känts sig tvungna att i en motion till stämman ange:

"Under det senaste åren har vi inte haft någon planerad verksamhet som varit förankrad i underhållsplanen."  Styrelsen bestrider ej detta påstående i sitt "svar". ? (Ja/Nej)

Ja: 5).  Nej: Svaret stämmer ej med motion 2 (Porkalen nr1 2012 s. 24). 5).

5)  Kan detta anses ligga i linje med vad stadgarna kräver (se tidigare frågor)? (Ja/Nej)

Ja: Mycket avvikande svar - Förtydliga! Summering). Nej: Summering).

Summering: Styrelsen tycks ej ha följt nuvarande stadgar särskilt väl. Nu fattade "beslut" bekräftar dessutom en del av de mycket allvarliga brister som två enskilda styrelseledamöter framför till stämman i en enskild motion. 

A.3 - Svarsdatum:

Muntligt svar på ovan förfrågan önskas omgående under stämman. Om svar ej erhålles kommer ärendet, utan särskilt meddelande härom, att överlämnas till föreningens revisor för fortsatt handläggning. Förfrågan önskas även tas till stämmoprotokollet.

A.4 - Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §

[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.5 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.