Stämmoförfrågan 13A:5 - Årsredovisning - 3 Flerårsanalys

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13A:5
Underskriftsdatum: 2013-06-20

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Årsredovisningslagen säger att:

"Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen [...]" ([a])

Flerårsanalysen används ofta för just detta ändamål.

SF13 A5 1
Bild 1.
SF13 A5 2
Bild 2. 

A.2 - Begärda uppgifter:

Förra året nyttjades en flerårsanalys med åtta (8) nyckeltal, sex (6) ([b]) av dessa har tagits bort i år. Dessutom har onödigt få värdesiffror (2) nyttjats för dessa nyckeltal ([c]). (Bild 1, Bild 2)

För att ge en rättvisande bild över utvecklingen begäres härmed ut, med lagenligt stöd ([1], [2]), en komplettering av flerårsanalysen med korrekta värden för de nyckeltal som tagits bort. Underlaget skall även göras tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar ([d]).

[a]: Årsredovisningslag [SFS 1995:1554] 6 kap 1 §
[b]: Nyckeltal som tagits bort sedan 2012: Nettoomsättning, Resultat före reserveringar, Reservering yttre reparationsfond, Saldo yttre reparationsfond, Lån per kvm yta och Årsavgift bostäder kronor/kvm.
[c]: Likviditet och Soliditet anges med fyra (4) värdesiffror på annat ställe i förvaltningsberättelsen men
endast med två (2) i flerårsanalysen.
[d]: Muntligt svar är varken rimligt eller önskvärt. Uppgifterna måste även kunna kontrolleras.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §