Stämmoförfrågan 13B:1 - Motion 2 - Årsredovisning

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:1
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 2 - "Årsredovisning"

Ni anger i Ert förslag: "Mindre konton är ihopslagna enligt dessa regler och anvisningar, inte för att dölja något, utan endast för att de enligt bokföringsreglerna just är mindre poster. "

I Not 4 Driftskostnader finns posten "Fastighetsskötsel/städning entreprenad" 1 095 415 kr.

 SF13 B1
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Kan en ihopslagen post på mer än 1Mkr rimligen kallas "mindre post"? (Ja/Nej)

Nej: 2). Ja: Avvikande svar. Vad är då en större post? 2).

2) Är det inte så att fastighetsskötsel och städning har mycket lite med varandra att göra? (Ja/Nej)

Ja: 3). Nej: Avvikande svar. Förklara! 3)

3) Är det korrekt att den minsta posten i noterna är på 611 kr (Not 8) alltså nästan 1800 ggr mindre än ovan hopslagna post? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer EJ med årsredovisningen. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Mycket stora  belopp över 1Mkr, från helt skilda källor, har slagits ihop. Samtidigt som poster på några hundra kronor redovisats i detalj.

Styrelsen vägrar helt inse behovet av ökad transparens, något som dock alla föreningens medlemmar har att vinna på! Därför föreslås stämman att bifalla lagd motion.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.