Stämmoförfrågan 13B:4 - Motion 5 - Röstlängd - Del II

Frågeställare: Arne Eriksson, Ulla Sjöberg
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:4
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 5 - "Röstlängd - Del II"

Ni instämmer i vikten av en korrekt röstlängd och anger att:

"Det är också styrelsens ambition att detta också har säkerställts vid upprättandet av röstlängden för årets stämma."

SF13 B4
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det inte så att Ni i föregående ärende (4) helt avstått från att kommentera de brister som framlagts och inte heller i detta ärende ger några som helst uppgifter om hur förbättringar skall kunna erhållas? (Ja/Nej)

Ja: 2). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. 2)

2) Är det inte så att motionen innehåller ett detaljerat förslag på just sådana åtgärder? (Ja/Nej)

Ja: 3). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. 3)

3) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt, eftersom Ni faktiskt föreslår stämman att ej ta ställning till motionens yrkande vilka Ni inte heller bemött? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Vikten av att förstärka rutinerna kring röstlängden kvarstår. Styrelsens ger dock inget som helst bidrag till informationen i ärendet.

Därför föreslås stämman att bifalla lagd motion.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.