Stämmoförfrågan 13B:6 - Motion 7 - Maskering av namnteckningar

Frågeställare: Arne Eriksson, Ritva Tjelder
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:6
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 7 - "Maskering av namnteckningar"

Ni inser klart vikten av att skydda namnteckningarna.

Men Ni anger inledningsvis "Namnteckningarna på inlämnade ärenden ska vara läsbara för styrelsen."

SF13 B6 tmb
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är inte det ni anger helt irrelevant eftersom motionen gäller att Ni skall maskera namnteckningarna och inget annat? (Ja/Nej)

Ja: 2). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. 2)

2) Är det inte dels så motionen påpekar allvarliga brister som begåtts under perioden 2010-2012 och dels att Ni helt avstått från att kommentera dessa? (Ja/Nej)

Ja: 3). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. 3)

3) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt då ni faktiskt föreslår stämman att ej ta ställning till motionens yrkande? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Styrelsen instämmer i vikten av att skydda namnteckningarna. Det är dock av stor vikt att stämman formellt fattar beslut att så skall ske. Styrelsen borde rimligen ej ha skäl att motsätta sig detta.

Därför föreslås stämman att bifalla lagd motion.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.