Stämmoförfrågan 13B:8 - Motion 9 - Ordningsregler - Del II

Frågeställare: Arne Eriksson, Sara Tomeryd
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:8
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 9 - "Ordningsregler - Del II"

Ni anger: "Utfärdande av ordningsregler ligger inom styrelsens ansvarsområde och är därmed ingen beslutsfråga för stämman."

SF13 B8 tmb
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är inte det ni anger helt irrelevant eftersom motionen gäller krav på en säker och korrekt hantering av ordningsreglerna och inte själva "utfärdandet" ? (Ja/Nej)

Ja: 2). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. 2)

2) Ni anger: "styrelsen har noterat att en översyn behöver ske i vissa delat". Varför har ni trots 2 detaljerade motioner varken bemött påtalade brister eller lagt förslag och inte heller vidtagit några rättelser sedan motionerna lämnades in i mars?

3) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Styrelsen tycks ha nått viss insikt om bristerna i ordningsreglerna men ger inga uppgifter om hur rättelser skall ske.

Därför föreslås stämman att bifalla lagd motion.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.