Stämmoförfrågan 13B:9 - Motion 10 - Fastighetsförvaltning

Frågeställare: Arne Eriksson, Ritva Tjelder
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:9
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 10 - "Fastighetsförvaltning"

Motionen anknyter till en motion från två styrelseledamöter med bl a krav på att:

"föreningen anställer eller hyr in två oberoende förvaltare som arbetar med föreningens drift på heltid och som är stationerade på föreningskontoret".

SF13 B9 tmb
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Är det inte så att Ni på intet sätt bemött detta utan enbart lämnat vag allmän information ? (Ja/Nej)

Ja: 2). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. 2)

2) Ni anger "Styrelsen anser att det under det gångna året redan har tagit en del av förra årets motion och arbetat enligt det.". På vilket sätt har Ni gjort detta då det gäller kravet på "...två oberoende förvaltare [...] stationerad på föreningskontoret"?

3) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Styrelsen lämnar här ett helt intetsägande svar och undviker nogsamt kravet från såväl aktuell motion som den motion som lämnades in av två styrelseledamöter 2012.

Därför föreslås stämman att bifalla lagd motion.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.