Stämmoförfrågan 13B:10 - Motion 11 - Kvalitetskontroll av fastighetsskötsel

Frågeställare: Arne Eriksson, Ritva Tjelder
Komplett stämmoförfrågan för nedladdning: Stämmoförfrågan 13B:10
Underskriftsdatum: 2013-06-18

A - Stämmoförfrågan:

A.1 - Bakgrund / Inledning:

Motion 11 - "Kvalitetskontroll av fastighetsskötsel"

"Det ankommer på vår nya fastighetsskötare, Primär, att upprätta och driftsätta ett lämpligt kvalitetssystem. Ett system liknade det som tidigare tillämpats eller ett helt annat system kan därvid komma att väljas."

SF13 B10 tmb
Styrelsens förslag

A.2 - Begärda uppgifter:

1) Detta innebär alltså att dels ett sådant kvalitetssystem f n ännu ej finns på plats och att Ni själva inte har ställt upp några som helst krav för detsamma? (Ja/Nej)

Ja: 2). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. 2)

2) När beräknas ett sådant kvalitetssystem vara på plats och hur skall Ni kunna avgöra om detta är "lämpligt"?

3) Är det inte så att motionen innehåller tydliga yrkanden med förslag till beslut, varför ert förslag "att ärendet ska anses behandlat" är felaktigt? (Ja/Nej)

Ja: Slutkommentarer). Nej: Svaret stämmer ej med motionsbilagan. Slutkommentarer).

Slutkommentarer)

Det är bra att styrelsen inser att ett kvalitetssystem krävs och att det finns planer på att detta skall införas framöver. Dock är det alltför svävande såväl tidsmässigt som innehållsmässigt för att kunna anses ha betydelse för lagd motion.

Därför föreslås stämman att bifalla lagd motion.

A.3 - Bilagor / Referenser:

[1]: Bostadsrättslagen [SFS 1991:614], 9 kap 14 §
[2]: Lag om ekonomiska föreningar [SFS 1987:667], 7 kap 11 §

A.4 - Övrigt:

Frågorna är i de festa fall utformade så att de skall besvaras med "Ja" eller "Nej". Korrekta svar (läs: svar som överensstämmer med kända fakta) är markerade med fet stil. För felaktiga svar finns kompletterande information.